Skip to content Skip to footer

Тема: Iкона Страждаючого Спасителя нашого Ісуса Христа.

Першу Неділю Посту називаємо Неділю Православя. Це неділя коли ми святкуємо правельне почитання ікон. Ми святкуємо перемогу тих які вважали що ікони мають місце в християнському житті. Якби не було тої перемоги, наша церква б виглядала дуже інакше.

У 843 році в неділю 11 березня на 1-шу Неділю Великого Посту 7-ий Вселенський Собор Церкви Христової в Царгороді засудив іконоборство як єресь. Собор заборонив виступати проти ікон.

Візантійські ікони мають свої закони щодо малювання ікон. Є деякі аспекти даної ікони, які мусять бути. Тому що ми вже є в часі Великого Посту хочу звернути увагу  на ікону Розп‘яття нашого Господа Ісуса Христа. Але перше хочу пригадати всім нашим парохіянам про нашу чудову Каплицю Страстей Христових на хорах. Особливо в цей час Великого Посту ми повинні відвідати цю Каплицю і там побути з Ісусом. Там є п‘ять ікон зліва на право: 1) молитва Ісуса з 3-ма апостолами в Гетсеманському городі, 2) Ісус несе свій Хрест,        3) Розп‘яття Ісуса посередині, 4) Ісуса знімають з Хреста і 5) Ісуса ховають до гробу.  Біля середньої ікони Розп‘яття Ісуса також є два розбійники на ліво і  на право від Ісуса. Перед Розп‘яттям є плащаниця як Ісус лежить у гробі. Наша традиційна Плашаниця є також іконою. Ці ікони є дуже гарні і виконані на високому рівені.

Хочемо тепер звернути увагу на 4 характеристики ікони Розп‘яття, яка стоїть на тетраподі.

1) Ісус має рану зі свого правого боку, а не з лівого боку так як в латинських образах. Традиція Східних Церков навчає, що сотник який проколов Ісуса був ліваком і тому логічно що він би був проколив Ісуса з Ісусового правого боку. Між іншим науковці які студіювали Туринську плащаницю запримітили,що таки Ісус був проколений зі свого правого боку а не лівого.

2) На іконах розп‘яття Ісусові ноги прибиті окремо двома різними цвяхами. В латинській обі ноги прибиті одним цвяхом.  Отже в західній церкві є традиція 3-ох цвяхів, а в нас є традиція 4-ох цвяхів.

3) При хресті переважно зображені Пречиста Діва Марія з другими жінками, апостол Іван, і сотник який Ісуса проколов списом. Сотник представлений вже навернений коли він каже, “Справді, це був Син Божий.“

4) Під Ісусом розп‘ятим завжди намальований череп деколи з кістками тіла тому що Ісус був розп‘ятий на Горі Голгофті, що означає череп. Між іншим латинське слово на череп є кальварія. Переважно ми пояснюємо цей череп, що це символічний череп Адама – першої людини на світі – який в імені всіх людей чекає на Ісуса, щоб зійшов до аду і визволив його і всіх праведних людей з аду. Є стара традиція яка вчить що череп Адама був перенесений за часів потопу Ноя на те місце де Ісус помер на Хресті. В деяких іконах Ісусова кров спливає до черепа Адама.

5) Ісус має спокійний вираз на лиці. Ісус переміг всі муки спокійно вказуючи на своє Божество. Ісус своєю смертю смерть подолав. Отже Ісус представлений на Хресті як переможець.

Дивлячись на ікону Ісуса розп‘ятого ми можемо так молитися за страждаючих, а навіть вмираючих людей українського народу, які переживають свою Голгофту під час цієї страшної і непотрібної війни:

“Господи Ісусе Спасителю наш, який пережив страшні муки і в гетсеманському городі, на судах, під час бичування, під час вичерпуючої Хресної Дороги і в кінці висячи і вмираючи на Хресті, Ти знаєш горе і нужду людей в Україні, які зараз мусять переносити різні муки і страждання, а навіть смерть. Подай свою кріпку руку і свій совершенний мир, щоб кожний вояк і кожний громадянин України одержав силу і бажання перенести свій хрест. Хай і наші люди і вороги наші зрозуміють що Ти Боже є з нами.“

“Господи, що маєш владу над живими і мертвими, прийди, охорони і спаси ввесь український народ від цієї навали російських військ. Пресвятая Богородице, Царице України, покрий своїм Покровом і охорони наше військо, наших матерів і дітей і старших і всіх цивільних людей.“

 

Theme: The Icon of Our Suffering Saviour Jesus Christ.

 

The first Sunday of Lent is known as the Sunday of Orthodoxy. This is the Sunday when we celebrate the lawful veneration of icons. Today we celebrate the victory of icon veneration in the early Church. If icon veneration was not permitted, our church would look very different on the inside.

In the year 843 on March 11 on the First Sunday of Lent, the Seventh Ecumenical Council in Constantinople condemned iconoclasm as a heresy. The Council approved of icons unequivocally.

Byzantine icons have their own rules for painting icons. There are some details of an icon that must be included. Because we are already in Lent, I want to draw attention to the icon of the Crucifixion of our Lord Jesus Christ. But first I want to remind all our parishioners about our wonderful Chapel of the Passion of the Christ up in choirs. Especially during Lent, we should try to visit this Chapel and be there with Jesus. Here we find five icons from left to right: 1) Jesus’ prayer with his 3 apostles in the Garden of Gethsemane, 2) Jesus carries his Cross, 3) Jesus’ crucifixion in the center, 4) Jesus is taken down from the Cross and 5) Jesus is buried in a tomb. There are also the two robbers on both sides of the central icon of the Crucifixion of Jesus to the left and right of Jesus. Beneath the Crucifixion, there is a shroud as Jesus lies in the tomb. Our traditional Shroud is also an icon. These icons are very beautiful and of the highest quality.

At this time we would like to look at 4 aspects of the icon of the Crucifixion on the little altar.

1) Jesus has a wound on his right side, not on his left side as in Latin images. The tradition of the Eastern Churches teaches that the centurion who pierced Jesus was left-handed and therefore it would be logical that he would have pierced Jesus on the right side of Jesus. Incidentally, scholars studying the Shroud of Turin have pointed out that Jesus was pierced on his right side and not his left.

2) On the icons of the crucifixion, Jesus’ feet are nailed separately with two different nails. In Latin images, both legs are nailed with one nail. So in the Western church, there is a tradition of 3 nails, while we have a tradition of 4 nails that Jesus was pierced by.

3) We find by the cross most often the Blessed Virgin Mary with other women, the Apostle John, and the centurion who pierced Jesus with a spear. The centurion is represented as already converted when he says, “Truly, this was the Son of God.”

4) Just below the crucified Jesus, we find a skull, sometimes with skeletal bones of the body, because Jesus was crucified on Mount Golgotha, which means skull. By the way, the Latin word for skull is Calvary. Usually, the skull is explained as the symbolic skull of Adam – the first man in the world – who in the name of all humanity is waiting for Jesus to go to Hades and deliver him and all the righteous people. There is an old tradition about Adam’s skull being transported during Noah’s flood and ending up in the same place where Jesus died on the Cross. In some icons, the blood of Jesus flows to the skull of Adam.

5) Jesus has a peaceful expression on his face. Jesus overcame all His torments in great peace thereby revealing His divinity. Jesus overcame death with his death. So Jesus is represented on the Cross as the one who has overcome.

Looking at the icon of the crucified Jesus, this is how we may pray for the suffering and even dying people of the Ukraine who are going through their Golgotha ​​during this horrific and unnecessary war: “Lord Jesus our Savior, who endured terrible torments in the Garden of Gethsemane, during your trials, the scourging, the exhausting Way of the Cross and finally hanging and dying on the Cross, You know the horror and need of the people in Ukraine who now have to endure various torments and sufferings, and even death. Help them with Your mighty hand and impart Your great serenity upon them, so that every soldier and every citizen of Ukraine have the strength and the will to carry his cross. May both the people in Ukraine and their enemies see that You Lord God are with us. ”

“Oh Lord, You who has power over the living and the dead, come, protect and save all the Ukrainian people from this ruthless invasion of Russian troops. Most Holy Theotokos and Blessed Virgin Mary, Queen of Ukraine, cover with your Mantle and protect the Ukrainian army, the mothers and children, the elderly and all civilians of Ukraine.”

Leave a comment

0.0/5