Skip to content Skip to footer

Проповідь на Різдво – 7 січня 2023

7/1/2023   – Матея 2: 1-12

Тема: Шукаючи радості у важких часах.

Сьогодні ми святкуємо день народження Ісуса, один із найкоротших днів у році або, можна сказати, один із найтемніших днів у році. Після народження Ісуса дні стають довшими та яскнішими, тому що прийшло Світло світу.

Іван Хреститель народився в один із найдовших днів у році. Після дня народження Івана дні починають коротшати і ставати темнішими. Згадайте слова Івана Хрестителя, які він сказав про Ісуса і про себе. «Йому треба рости. Мені треба маліти». Ікона Різдва Христового переважно має темне тло, що вказує на цю довгу темну ніч. Деякі ікони Різдва написані так, що все світло випромінює від дитятка Ісуса.

Люди, які борються з депресією, особливо відчувають труднощі взимі через брак сонячного світла. Тому взимі люди доповнюють свій харч вітаміном D, який дає нам сонце природним чином. Цей брак сонячного світла певною мірою впливає на кожного з нас. Кожен дає собі раду з цим по-своєму. Можливо, це одна з причин, чому ми святкуємо день народження Ісуса в цю пору року.

Однією з тем, яка знову і знову виникає в наших різдвяних молитвах, це тема радості. Радість — це дар Святого Духа, який в таємний спосіб приходить до нас і залишається з нами набагато довше, ніж відчуття задоволення. Задоволення приходить і відходить. Радість залишається довше і дає утіху душі. Марія та Йосиф, незважаючи на всі свої випробування та страждання, пройшовши довгу відстань у холоді та Марія, будучи вагітною (ми могли б додати, що вона вже була дуже вагітна в цьому часі), не маючи житла, навіть відкинуті власною родиною у Вифлеємі, незважаючи на те, що їм прийшлося перебути в печері та ділити своє місце з ослами та волами, незважаючи на всі ці жалюгідні обставини, Йосиф і Марія всежтаки переживають невимовну радість, яку ніхто не може від них позбавити. У наших молитвах ми співаємо, щоб Марія та Йосиф знову віднайшли Едем-Рай, досвід Адама та Єви перед гріхопадінням. Подібно і пастухи не можуть вримати своєї радості і виходять і розповідають усім про те, що вони чули та бачили.

Ви можете сказати, “Я хочу такої радості, особливо зараз у ці темні зимові дні. Також через сумну і складну ситуацію в Україні.“ Ми повинні старатися знайти Ісуса в нашому житті. Три царі отримали знак, який привів їх до Ісуса. Це була зірка, непрямий знак, що вказував на Ісуса. Пастухи мали прямий знак. Добру новину про Ісуса їм сповістили ангели. Пастухи знайшли Ісуса в печері. Три царі знайшли Ісуса вже в хаті. Хтось виявив гостинність до Святої Родини, дозволивши їм переїхати з печери до хати. Ми читаємо, що і пастухи, і три царі були сповнені радості, коли знайшли Ісуса.

Нам не потрібно їхати до Вифлеєму, щоб відчути той перший день народження Ісуса. Ми повинні бути відкритими нині до знаків, які Бог дає нам, щоб віднайти Ісуса. Ми також повинні в тишині прислухатися до внутрішніх поштовхів, знаків. Можливо, після багатьох років Бог кличе тебе брате або сестро піти до Сповіді. Можливо, Бог кличе нас продовжувати допомагати людям з України, яким ми вже допомагали. Радість може прийти з несподіваних місць. Радість таємна і іноді не легко вловима.

Господи Боже, ми сьогодні тут прийшли. Ми не є десь там. Ми є тут. Просимо, якщо можливо, дай нам пережити цю радість Йосифа і Марії, радість пастухів і радість трьох царів. Допоможи нам пережити цю важку зиму. Допоможи також Україні пережити цю важку та небезпечну зиму, щоб Україна могла перемогти у цій війні та відчути цей мир і радість, які наповнили цю давню, особливу печеру у Вифлеємі.

 

Sermon for Christmas Jan 7 2023

7/1/2023   – Matthew 2: 1-12

Theme:  Seeking joy in difficult times.

Today we celebrate the birthday of Jesus, one of the shortest days of the year or one could say one of the darkest days of the year. After Jesus is born, the days become longer and brighter because the Light of the world has come.

John the Baptist was born on one of the longest days of the year. After John‘s birthday days begin to shorten and become darker. Remember the words of John the Baptist that he said about Jesus and himself. “He must increase. I must decrease.” The icon of the Nativity of Christ points to that long dark day with a dark background. Some Nativity icons are painted in such a way that all the light comes from the child Jesus.

People who struggle with depression are especially challenged during the winter season because of the little sunlight they get. So in the winter time people supplement their diet with vitamin D which is what the sun gives us naturally. This lack of sunlight probably affects all of us to some degree. Each one copes with it in their own way. Maybe that is one of the reasons we celebrate Jesus’ birthday during this time of the year.

One of the themes that comes up again and again in our prayers during this time is the theme of joy. Joy is a gift of the Holy Spirit that comes mysteriously within us and stays with us much longer than the feeling of pleasure. Pleasure comes and goes. Joy stays and consoles the soul. Mary and Joseph, despite all of their trials and tribulations, having travelled a long distance in the cold and Mary being pregnant (we could add very pregnant at this point), not having anywhere to stay, even rejected by their own family in Bethlehem, despite having to stay in a cave and share their place with donkeys and oxen, despite all these miserable circumstances, Joseph and Mary experience indescribable joy, which no one can snatch from them. In our prayers we sing that Mary and Joseph rediscovered Eden-Paradise, the experience of Adam and Eve before the fall. Similarly the shepherds cannot repress their joy and go out and tell everyone what they heard and saw. 

You may say I want that joy, especially now in these dark days of winter. Also  because of the sad and difficult situation in Ukraine. We must try to find Jesus in our life. The three kings received a sign that led them to Jesus. It was a star, an indirect sign pointing to Jesus. The shepherds had a direct sign. The good news was revealed to them by Angels. The shepherds found Jesus in a cave. The three kings found Jesus already in a house. Someone had shown hospitality to the Holy Family to allow them to move from the cave to the house. We read that both the shepherds and the three kings were full of joy when they found Jesus. 

We do not need to go to Bethlehem to experience that first birthday of Jesus. We must be open to the signs that God gives us today to be able to find Jesus. We must also listen to inner signs in silence. 

Perhaps God will call you to go to Confession after many years of staying away. Perhaps God is calling you to continue to help the people from Ukraine that you have helped already. Joy may come from unexpected places. It is mysterious and sometimes hard to grasp. 

Dear Lord we are here today. We would ask, if possible, to experience this joy of Joseph and Mary, the joy of the shepherds and the joy of the three kings. Help us through this difficult winter. Help Ukraine through this difficult and dangerous winter, that Ukraine may overcome in this war and experience the peace and joy that filled that very special cave in Bethlehem.

Leave a comment

0.0/5