Skip to content Skip to footer

Проповідь на 31-у Неділю після П‘ятидесятниці – Наверненнями

Тема: Навернення.

В нинішній Євангелії маємо сліпого жебрака Вартимея, який кличе до Ісуса сина Давида. Ісус зупинився. Хочу звернути увагу на цей момент коли Ісус вже не йде вперед, але стоїть на місці. Бог стоїть на місці і чекає щоб сліпий прийшов до Нього. Так бачимо, що не завжди Ісус підходить до даної людини, але деколи Ісус вимагає щоб ця людина, яка щось хоче від Нього, мусить сама встати і підійти до Ісуса. “Покличте його“ – каже Ісус. Ісус стоїть на місці і чекає на Вартимея.

Вартимей постійно кричав: “Ісусе помилуй мене.“ Раз Вартимей підійшов до Ісуса, Ісус його питає що він хоче щоб Він для нього зробив. А цей відповідає: “Щоб я прозрів.“ Ісус відкриває Вартимеєві не лише його фізичні очі але й також його духовні очі. Бо після зцілення його фізичних очей, Вартимей іде за Ісусом і прославляє Бога. Він є настільки захоплений Ісусом, що він хоче бути з Ним тепер постійно. Можна б сміло сказати що Вартимей має навернення.

Я пам‘ятаю кілька людей в моєму житті, які мали досить велике навернення за відносно короткий час. Тобто за короткий час прийшла велика зміна у стилю життя тої людини. Людина, яка ходила до церкви може раз на два місяці, раптом починає ходити кожної неділі. Друга людина, яка ходила кожної неділі до церкви, раптом починає ходити до церкви кожного дня. Що сталося? Що спричинило цю зміну життя? Я гадаю що це є чудо, коли раптом людина вирішує змінити своє життя на краще і міняє свій стиль життя.

Парафіянка, яка давала на церкву $10 за останніх 20 років, тобто два рази по $5, тепер рішає давати $20, тобто $10 за кожний раз. І деколи людина навіть сама не розуміє чому вона так вирішила робити, але з того дня вже так і продовжує з більшими пожертвами. Це також зміна в стилі свого життя. Це також навернення.

Одного разу приходить нова людина на наші Біблійні студії і має дуже багато питань. Вона все хоче знати. Питання релігійні стають важними питаннями тому що Бог став важним в їхньому житті.

Навернення деколи себе виявляє у св. Сповіді, коли людина починає робити багато більш серіозний іспит совісти. Починає сповідатися з різних аспектів свого життя. Чому? Тому що ця людина тепер вважає, що гріх це є щось поважне  і шкідливе. А також що їхні духовні очі відкрилися і вони себе набагато краще тепер бачуть.

Так дорогі брати і сестри, ми, так як Вартимей, на Службі Божій багато разів кажемо: “Господи помилуй“ і тоді час від часу Бог чує цю нашу молитву і перемінює серця деяких з наших парафіян. Перемінює Бог так що для цієї наверненої людини, Бог стає набагато більше актуальним і важливим.

Мушу вам сказати про ще одне маленьке чудо, яке дальше продовжується в тій парафії. А саме, що не мале число парафіян маючи інші українські церкви ближче до себе, рішають всежтаки далі приїжджати тут до церкви.

На жаль ми також маємо не мале число людей і то не лише молодих але також і старших, які колись ходили до церкви реґулярно, а тепер набагато менше ходять або взагалі не ходять ані тут ані нігде інше. Може ми знаємо когось з нашої родини або близьких знайомих. Виробляється в декого така собі духовна лінивість. Чому? Хіба найперша причина була б що Бог став менше важливим у їхньому житті.

Тому я прошу Вас, щоб ви після Служби Божої стали на колінах і помолилися за навернення до Бога і навернення до Його заповідей і навернення до Святих Тайн всіх наших парафіян і всіх тих які мають якесь відношення до цієї парафії.

 

Theme: Conversion.

In today’s Gospel we have a blind beggar Bartimaeus, who calls out to Jesus the son of David. And Jesus stops. I want to focus on this moment when Jesus is no longer moving forward, but stands still. God stands still and waits for the blind man to come to Him. So we see that it is not always Jesus who approaches a given person, but sometimes Jesus requires that that person, who wants something from Him, must get up and approach Jesus himself. “Call him,” Jesus says. Jesus stands still and waits for Bartimaeus.

Bartimaeus kept shouting, “Jesus have mercy on me.” Once Bartimaeus approached Jesus, He asked him what he wanted Him to do for him. And he answered, “That I may see.” Jesus opened not only Bartimaeus’ physical eyes, but also his spiritual eyes. After the healing of his physical eyes, Bartimaeus follows Jesus and glorifies God. He is so amazed with Jesus that he wants to be with Him now all the time. We could safely say that Bartimaeus had a conversion.

I remember a few people in my life who had a pretty big conversion in a relatively short time. That is, in a short time there was a big change in the lifestyle of that person. A person who went to church maybe once every two months suddenly starts going every Sunday. A second person, who went to church every Sunday, suddenly starts going to church every day. What happened? What caused this change in life? I think it’s a miracle when a person suddenly decides to change his life for the better and changes his lifestyle.

A female parishioner who donated $10 to the church for the past 20 years, that is two times $5, now decides to donate $20, or two times $10. And sometimes a person does not even understand why they decided to do so, but since that day they continue to do so by giving the larger amount. That would also be considered a change in one’s lifestyle. It would also be a conversion.

 

I remember a new person coming to our Bible Study and had tons of questions. That person wants to know everything. Religious questions become relevant and important because God has become more important.

Conversion sometimes is made manifest in Holy Confession when a person begins to make a much more serious examination of conscience. He begins to confess about various aspects of his life. Why? Because this person now believes that sin is something serious and harmful. Also their spiritual eyes may have been opened and they see themselves much better now.

Yes, dear brothers and sisters, we, like Bartimaeus during the Divine Liturgy, sing many times, “Lord have mercy,” and then from time to time God hears this prayer of ours and changes the hearts of some of our parishioners. God changes for that converted person, because God becomes much more relevant and important.

I must tell you about another little miracle that continues in this parish. Namely, not a small number of parishioners, having other Ukrainian churches closer to their homes, still decide to continue to come here to this church.

Unfortunately, we also have a large number of people, not only young people but also older people, who used to go to church here regularly, but now go much less or do not go neither here nor anywhere else. Maybe we know someone from our family or close acquaintances. Some people develop a kind of spiritual laziness. Why? Perhaps the first reason would be that God has become less important in their lives.

Therefore, I ask you to kneel after the Divine Liturgy and pray for a conversion to God and a conversion to His commandments and a conversion to the Holy Sacraments of all our parishioners and all those who have some kind of connection with this parish.

Leave a comment

0.0/5

Go to Top