• 416-531-9945
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Проповідь на 21-шу Неділю по Зісланні Св. Духа – 6/ 11/ 2022

Тема: Розкажи оповіданнями.

У сьогоднішній Євангелії ми чуємо, як Ісус говорить про зерно, яке падає на різний ґрунт. Зерноя, пояснює Ісус, представляє слово Боже. Різні ґрунти представляють різні способи, як люди сприймають слово Боже.

Деякі частини Біблії легко запам'ятовуються, а натомість інші частини Біблії ми не так дуже пам'ятаємо. Так нам здається, що саме оповідання в Св. Письмі найлегше запам’ятовуються, і це було б однією з важливих причин, чому Ісус часто навчав, використовуючи оповідання чи притчі. Ми добре пам'ятаємо казки які нам колись оповідали.

У Старому Завіті маємо багато цікавих історій, які були написані для нас, щоб ми знали, як жити. Це трохи схоже на підручник з інструкціями. Книга яка вчить «Як жити». У Біблії є приклади людей та їх поведінки, які ми повинні наслідувати. Є й інші приклади, які нам не варто наслідувати.

У Новому Завіті і Ісус, і св. Павло та інші автори згадують історії та персонажів Старого Завіту, щоб навчити нас про життя.

У деяких випадках Ісус говорить про людей, яких ми повинні сприймати як добрий приклад для себе. Коли пророк Йона проповідував аморальним ніневітянам, вони навернулися – перестали грішити і розкаялися. Ісус каже, що ми повинні йти їхніми слідами. Ми повинні покаятися та змінити своє життя.

Ісус наводить інші приклади людей, яких ми не повинні наслідувати. Згадайте дружину Лота. Ось приклад жінки, яка не послухала ангела, тому що мала занадто сильну прив’язаність до цього світу. Незважаючи на те, що їй було наказано не озиратися, вона не послухалась і обернулася, щоб побачити, і перетворилася на соляний стовп. Нам наказано «пам’ятати» її, але, очевидно, пам’ятаючи не наслідувати її.

Ісус говорить про тих, хто відкидає його вчення, і порівнює їх із тими, хто відкидали пророків і вбивали їх. Ісус представляє фарисеїв як людей, які не варті наслідування.

Св. Павло пише, щоб ми не були схожі на Єву і не впадали в спокусу.

У своєму листі св. Петро описує людей Содоми і Гоморри, покараних Богом за те, що вони вели дуже аморальне і нечисте життя. Св. Петро натякає на те, що якщо ми будемо наслідувати їх, то ми також будемо покарані.

У своєму листі євангелист Іван говорить нам, що ми не повинні бути такими, як Каїн, повні заздрості, який убив свого брата Авеля.

Св, Яків, у своєму посланні, представляє Йова як того, хто страждав але залишився вірним Богові. Св. Яків також пише про пророка Іллю, щоб навчити нас про силу молитви.

У Посланні до Євреїв, розділ 11, св. Павло перераховує багатьох великих святих Старого Завіту, яких слід пам’ятати та наслідувати. Декого з них, як-от Самсона, ми, ймовірно, вважали б сумішшю добра і зла, але вони закінчили своє життя підчиняючись волі Божій.

Отже, коли ми читаємо Св. Письмо, ми маємо приклади доброї та поганої поведінки. Ми повинні навчитися наслідувати добро і уникати зло.

 

Sermon for the 21st Sunday after Pentecost – 6/ 11/ 2022

Theme: Say it with stories.

In today’s gospel we hear Jesus talk about a seed that falls on different ground. The seed, Jesus explains, represents the word of God. The different ground represents the different ways that people receive the word of God. 

Some parts of the Bible are remembered well, while other parts of the Bible are not so well remembered. I believe that stories in the Bible are easily remembered and that would be one important reason why Jesus would often teach using stories or parables.  We remember well the bedtime stories.

The Old Testament has many vivid stories that were written for us so that we would know how to live. It’s a bit like an instruction manual. A “How to live” book. In the Bible there are examples of people and their behaviour that we should imitate. There are other examples that we should not imitate.

In the New Testament both Jesus, St. Paul and other authors refer to Old Testament stories and characters to teach us about life.

In some cases Jesus speaks about people that we should accept as good examples for us. When the prophet Jonah preached to the immoral Ninevites, they converted – they stopped sinning and began to repent. Jesus says that we should follow in their footsteps and repent and change our lives. 

Jesus gives other examples of people we should not imitate. Remember Lot’s wife. Here is an example of a woman who disobeyed an angel, because she had too strong an attachment to this world. Even though she was told not to look back, she disobeyed and turned around to see and turned into a pillar of salt. We are instructed to “remember” her, but obviously remembering to not do as she did.

Jesus speaks about those who reject his teaching and compares them to those who rejected the prophets and put them to death. Jesus presents the Pharisees as ones that are not worthy of imitation.

St. Paul writes that we not become like Eve and fall into temptation.

In his letter St Peter describes the people of Sodom and Gomorrah punished by God because they lived highly immoral and impure lives. St Peter hints at the fact that if we imitate them we will also be punished.

In his letter, John the Evangelist tells us that we should not be like Cain, envious, who killed his own brother Abel.

St. James in his letter presents Job as one who suffered and remained faithful to God. St James also writes about the prophet Elijah to teach us about powerful prayer.

In the Letter to the Hebrews, chapter 11, St Paul enumerates many of the great saints of the Old Testament to be remembered and imitated. Some of them, like  Samson, would probably be considered to be a mixture of good and bad, but end up finishing their lives in obedience to God.

So when we read the Bible we have examples of good behaviour and bad behaviour. We should learn to imitate the good and avoid the bad.

Тема: Проповідь про свято “Галловін“, добро і зло. 30 жовтня 2022.

Коли ми молимося «Отче наш», ми говоримо такі слова: «Нехай святиться ім’я Твоє». Що це означає? Це означає, що нехай Твоє ім’я буде святим». Отже, святити означає зробити святим. Це свято, що ціла Північна Америла завтра святкує “Галловін“, буквально означає навечір‘я святих або вечір всіх святих. Англійське слово “Галлоу“, це старе слово на “святий“.

Католики святкували вечір усіх святих дуже публічно, одягаючись у різних святих. Ірландські та німецькі іммігранти-католики, одягагалися в різні костюми, святкуючи День усіх святих. Протестанти завжди дуже підозріло ставилися до цього католицького захоплення святими і часто називали католицизм поганським християнством. З нагоди того свята уакож ставилися п’єси про святих, і дуже часто диявол відігравав важливу роль щоб надати більшої драми в житті святого. Це був здоровий католицизм, який публічно пишався своєю католицькою культуру. Ці п‘єси дуже інтенсивно представляли духовну боротьбу святих.

Якщо диявол бореться зі святим і диявол каже святому припинити молитися, або перестати постити, або заохочує щоб святий перше подбав про себе, це добра п‘єса. Добра тому що п’єса показує духовість правдиво – конфлікт між добром і злом подано чітко і точно. Якщо п’єса представляє диявола як симпатичну постать, то ця п’єса погана. Якщо п’єса представляє святого як злого, то п’єса теж погана. Якщо п’єса представляє диявола і святого як нейтральних, як ні добрих, ні поганих, просто собі розважаються, п’єса знову погана, тому що представляє духовне життя у звихненій, неправдивій формі.

Є книга про вампіра на ім'я Дракула. Цю книгу читають підлітки у родинах, які серіозно ставляться до своєї віри. Її також читають у добрих католицьких середніх школах. Чому? Тому що це добре духовна книжка. Дракула - це людина, яка повстає проти Бога і стає схожою на диявола навіть своїм виглядом і поведінкою. Він стає страшним і жорстоким. Цей Дракула не може дивитися на Хрест. Він не зносить світла; він може діяти лише в темряві. Ми бачимо, як він стає схожим на диявола. Ці добрі католицькі уроки представлені дуже драматично. Дуже побожний науковець-католик допомагає Дракулі, вампіру, опанований бісом, щоб цей спробував примиритися з Богом. У цій книзі конфлікт між добром і злом представлений правдиво. Тут немає плутанини, нейтралітету, змішування добра і зла. Отже, коли хтось, одягнений як злобна істота, будь то диявол, вампір чи чарівник, кожен з яких певним чином виступив проти Бога, він повинен бути страшним, злісним і злим. Тобто він повинен чітко грати свою роль. Якщо хтось, натомість, представляє злобну істоту як добру або нейтральну, то тоді ця людина погано грає свою роль. Тоді ця п‘єса - погана і заплутана.

Коли католик живе в правді, тоді в нього життя цікаве. Якщо правда перестає бути важливою, то й життя перестає бути цікаве. Життя стає нудне і безглузде. З іншого боку, якщо поставити добро і зло на їх належне, правдиве місце, то тоді душа може знову відновити в себе цікаве життя - епічну пригоду – пригоду духовного життя.

Theme: Sermon about Halloween, good and evil. October 30 2022.

When we pray the Our Father we say these words: “Hallowed be Thy name” What does that mean? It means may Your name be treated as holy.” So hallowed means make holy. And so Halloween literally means the eve of the holy ones or all saints evening.

Catholics would celebrate the Eve of all saints in a very public way by dressing up as different saints. Irish and German Catholic immigrants dressed in different costumes celebrating All Saints Feast Day. Protestants would always be very suspicious of this Catholic fascination with saints and would often call Catholicism the paganizing of Christianity. If plays were made about saints, very often the devil would play an important role in creating more drama in the life of the saint. This was good Catholicism celebrating its culture publically. It would show very intensely the spiritual adventures and battles of saints.

If a devil is fighting against a saint and the devil is telling the saint to stop praying, or to stop fasting, or to take care of him- or herself first, that is a good play. Because there is truth in the play – the conflict between good and evil is clear and accurately presented. If a play presents the devil as the good guy then the play is bad. If the play presents the saint as bad, then the play is also bad. If the play presents the devil and the saint as neutral, as neither good nor bad, just having some fun, the play again is bad because it is not true.

There is a book about a vampire called Dracula. This book is read by teenagers in strong Catholic families. It is also read in good Catholic high schools. Why? Because it is good. Dracula is a person who rebels against God and becomes similar to the devil even in his appearance and behavior. He becomes scary and violent. This Dracula cannot stand to see the Cross. He cannot stand the light; he can only act in darkness. We see how again he becomes similar to the devil. These good Catholic lessons are presented in a very dramatic way. A very devout Catholic scientist helps Dracula, the vampire, the demonic person, to try to reconcile with God. In this book the conflict between good and evil is presented in a true spirit. There is no confusion, no neutrality, no mixing of good and evil. So when you have someone dressed as an evil creature be he a devil, a vampire or a wizard, all of which have rebelled in some way against God, they should be scary, angry and evil. That is they should play their role accurately. If they, on the other hand, present the evil creature as good or neutral, then they are not playing their role well. That play then is bad and confusing.    

The Catholic lives an adventure in truth. If truth stops being important, then one’s adventure stops. Life becomes boring and meaningless. On the other hand if the reality of good and evil is restored to its proper place, the soul can resume its epic adventure – the adventure of the spiritual life.

Тема: Не йдіть за світом.

Не йдіть за світом.

Іди в ногу з часом. Не будьте старомодними. Слідкуй за останньою модою. Пристосовуйся до світу. Чи це те, до чого вас заохочує ваш священик? Ні, але він каже, що над кожним з нас існує великий тиск, щоб адаптуватися до світу.

  • Проповідь про вітражі в церкві Покрови
  • Проповідь про вітражі в церкві Покрови
  • Проповідь про вітражі в церкві Покрови
  • Проповідь про вітражі в церкві Покрови
  • Проповідь про вітражі в церкві Покрови
  • Проповідь про вітражі в церкві Покрови
  • Проповідь про вітражі в церкві Покрови
  • Проповідь про вітражі в церкві Покрови
  • Проповідь про вітражі в церкві Покрови

Апостол: Галатів 6: 11–18     

Євангеліє: Івана 3: 13-17

 

Тема:  Про що наші 30 вітражів нам розповідають

Старий Завіт

1. Бог Отець і сотворення всесвіту. Бачимо кілька різних планет.  

2. Ной є у ковчезі-кораблі, а люди потопають від потопу.

Проповідь на 12ту Неділю після П’ятидесятниці

1 Корінтян 15:1-11     Матея 19:16-26

Тема:  Заповіді щодо ближніх

Молодий багатий чоловік питається Ісуса, “Учителю, яке добре діло мені треба вчинити щоб мати життя вічне?” Ісус починає від заповідей, “Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей.” “Які?” – питається юнак. Ісус вичислює заповіді які мають до діла з ближнім, і додає ще заповідь щоб любити ближнього як себе самого. Ісус згадує заповіді, які нам кажуть що робити і що не робити у відношенні до людей.

Проповідь на 9ту Неділю після П’ятидесятниці

І Корінтян 3: 9-17     Матея 14: 22-34

Тема: Хто вміє втриматися на воді?

“ Петро озвавсь до нього (Ісуса) й каже: “Господи, коли це ти, повели мені підійти водою до тебе!” “Підійди!” – сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса.“ (Матея 14:28-29)