• 416-531-9945
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Проповіді

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Проповідь на 7му Неділю після Пятидесятниці 2022

Римлян 15:1-7      Матея 9:27-35

Тема: Святе Письмо було написане для нас, щоб ми краще пізнали Бога

“Все бо, що було написане давніше, написане нам на науку, щоб ми мали надію через терпеливість й утіху, про які нас Письмо навчає.“ (Римлян 15:4)

Св. Павло закінчує свій лист до Римлян заохочуючи їх читати Св. Письмо. В той час коли Св. Павло писав цей лист, він мав на увазі книги Старого Завіту, бо ще тоді не було зложено Нового Завіту. Книги Нового Завіту щойно писалося. Наш Блаженніший Святослав почав проект “Живої Парафії“ і представив план як кожна парафія може стати більш живою. На самому початку Блаженніший звернув увагу на те, щоб миряни почали читати Святе Письмо вдома.

Пояснює св. Павло чому потрібно нам, християнам, читати св. Письмо, а саме тому щоб ми краще Бога зрозуміли.  Св. Письмо також багато описує відношення людини до Бога: як Бог хоче зблизити людину, родину або народ до Себе і як інколи людина, родина або народ відповідає на цей заклик позитивно і як в інших випадках відповідає негативно.

Подібно як Ісус Месія відкрив очі двом сліпцям і дав їм змогу побачити світ перед собою, подібно Святе Письмо відкриває нам духовні очі, щоб ми краще могли зрозуміти Божу волю і Божі дороги. Св. Письмо може нам дати нові духовні очі, щоб ми почали краще бачити Божий палець в нашому житті.

Хочемо навести приклад науки про Бога  і людину в Старому Завіті. В 1-ій книзі Старого Завіту, в Книзі Буття, ми читаємо як Бог вибрав собі одного чоловіка на ім‘я Авраам, який жив в Халдеї далеко від Ханаану-Палестини. Коли Бог йому сказав, щоб він перенісся до обіцяної землі, яку йому Бог обіцяв, то Авраам послухав Бога і пішов найпростішою дорогою і оселився в Ханаан краю. Авраам мав велике довір‘я до Бога і вірив що Бог знає що Він робить. Тому Авраам був послушний Божому слові.

Від 2-ої до до 5-ої книги Старого Завіту, книги Виходу, Левіт, Чисел і Второзаконня, ми читаємо про Мойсея який вивів ізраїльський народ з Єгипту і старався цей народ запровадити до тої самої обіцяної землі – Ханаан край. Лише тут було менше довір‘я до Бога і тому цей народ не йшов безпоседньою дорогою до наміченої землі, а властиво постійно зходив з дороги Божої і тому так довго йшов до цієї землі – 40 років. Ізраїльтяни, під час тих 40 років, навіть вже були при самій границі Ханаану і послали своїх шпигунів щоб вивідати як виглядають справи. Не маючи довір‘я до Бога, вони побоялися ввійти і вибороти для себе обіцяну землю. За кару за їхній брак довір‘я, вони блукали по пустині 40 років і всі, за виїмком двох, не увійшли до обіцяної землі. Всі повмирали в пустині. Отже кінчається 5-та книга Второзаконня тим, що Мойсей вмирає не ввійшовши до обіцяної землі, а ізраїльський народ стоїть перед рікою Йордан. Бог вибирає їм нового провідника Ісуса Навина і цей розбуджує в народі довір‘я до Бога і запевняє їх що вони зможуть увійти в Ханаан край як це зробив колись Авраам. І в 6-ій книзі, яка називається “Ісус Навин“, ми читаємо як священники носячи святий ковчег, тобто престіл Божий, стали при березі Йордану. І знову чудо води повторилося як це було на початку з Червоним Морем. Йордан розділився на двоє і Ізраїль перейшов по суші до обіцяної землі. Бог деколи відкриває двері, а деколи їх закриває.

І так подібно було з нашою Українською Католицькою Церквою в Україні, яка пробула в підпіллю від 1946 до 1989 років – понад 40 років – і тоді знайшлися відважні люди Української Католицької Церкви, між іншим багато з них були жінки, які вийшли з підпілля і заявили, “Ми є тут. Ми існуємо. Ми вимагаємо визнання Української Католицької Церкви.“ Це був початок розпаду Совєтського Союзу. І що цікаве – за короткий час наша Українська Католицька Церква перейшла свій Йордан, ріку Збруч, і почала діяти по всій Україні. І подібно як пізніше ізраїльський народ збудував святиню в Єрусалимі, так наша Церква збудувала Собор Воскресіння в Києві, новий центр Української Католицької Церкви, постійне перебування Глави нашої Церкви.

Бог діяв в Старому Завіті відчиняючи двері і Бог діяв на наших землях відчиняючи широко двері для діяльності нашої церкви по всій Україні. Ми віримо що Бог буде і надалі супроводжати нашу Церкву в цей важкий, страшний час і що наша Церква і наша держава в кінці встане з тих руїн і відбудує свою державу і свою Церкву на дуже твердому, новому фундаменті. Так нам Господи Боже всемогучий допоможи в Тройці Святій і нероздільній.

 

Sermon for the 7th Sunday after Pentecost 2022

Romans 15:1-7      Matthew 9:27-35

Title: The Holy Scriptures were written for us to get to know God.

 For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope. (Romans 15: 4)

St. Paul ends his letter to the Romans by encouraging them to read the Holy Scriptures. At that time when St. Paul wrote his letter, he had in mind the books of the Old Testament, because the New Testament had not yet been assembled. The books of the New Testament were being written. Our Beatitude Sviatoslav started a project for our Church called “The Vibrant Parish" and presented a plan as to how each parish can become more vibrant. At the very beginning, His Beatitude emphasized how the laity have to begin to read the Bible at home.

St. Paul explains that we, Christians, need to read Holy Scriptures, so that we can better understand God. Holy Scriptures also describe much about man's relationship with God: how God wants to draw a person, family or nation closer to Himself and how sometimes a person, family or nation responds to this call positively and how in other cases it responds negatively.

Just as Jesus the Messiah opened the eyes of two blind men and enabled them to see the world before them, so the Holy Scriptures open our spiritual eyes so that we can better understand God's will and God's ways. The Holy Scriptures can give us new spiritual eyes so that we can begin to better see God's hand in our lives.

We would like to give an example of a teaching about God and man in the Old Testament. In the 1st book of the Old Testament, the Book of Genesis, we read how God chose a man called Abraham, who lived in Chaldea far from Canaan-Palestine. When God told him to move to the promised land, which God promised him, Abraham listened to God and took the most direct path to Canaam and settled there. Abraham had great trust in God and believed that God knew what He was doing. Therefore, Abraham was obedient to God's word.

From the 2nd to the 5th book of the Old Testament, the books of Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy, we read about Moses who led the people of Israel out of Egypt and tried to lead this people to that same promised land - the land of Canaan. Only here there was less trust in God, and that is why this people did not take the most direct route to the Promised Land, but constantly strayed from the path of God which is why it took them so long to get to that land - 40 years. The Israelites, during those 40 years, were at one point at the very border of Canaan and sent their spies to find out how things looked. Because they did not trust God, they were afraid to enter and claim the Promised Land for themselves. As punishment for their lack of trust, they wandered in the desert for 40 years and all of them (except two) did not enter the Promised Land. All died in the desert. Thus, the 5th Book of Deuteronomy ends with Moses being dead, and the people of Israel stand before the Jordan River. God chooses for them a new leader, Joshua, who awakens the people's trust in God and assures them that they will be able to enter the land of Canaan, as Abraham once did. And in the 6th book, called "Joshua", we read how the priests, carrying the holy ark, that is the throne of God, stood at the bank of the Jordan. And once again the miracle of water was repeated as it had at the beginning with the Red Sea. The Jordan split in two and Israel crossed on dry land to the promised land. God sometimes opens doors and sometimes closes them.

And so it was with our Ukrainian Catholic Church in Ukraine, which was forced underground from 1946 to 1989 - more than 40 years - and then there were brave people of the Ukrainian Catholic Church, many among them were women, who came out of the underground and declared, "We are here. We exist. We demand to be recognized as the Ukrainian Catholic Church." This was the beginning of the collapse of the Soviet Union. And what is interesting - a short time after, our Ukrainian Catholic Church crossed its Jordan, the river Zbruch, and began to work throughout Ukraine. And just as the israelites later built a Temple in Jerusalem, so our Church built the Sobor of the Holy Resurrection in Kyiv, the new center of the Ukrainian Catholic Church, the permanent residence of the Head of our Church.

God acted in the Old Testament, opening doors, and God acted in our lands, opening the doors wide open for our church to work throughout Ukraine. We believe that God will continue to accompany our Church in this difficult, horrific time and that our Church and our country Ukraine will rise from those ruins and will rebuild the country and its Church on a very solid, new foundation. So help us God Almighty, One in the Holy and Undivided Trinity.

 

 


 

 

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Проповідь на 6ту Неділю по П‘ятдесятниці 2022

Teма: Божі дари і один дуже спеціяльний дар

Сьогоднішнє Євангеліє починається з того, що Ісус переплив у своє місто. Цей уривок означає, що Ісус переплив Галилейське море до свого власного міста Капернаум. Різні місця стали відомими завдяки Ісусу: Вифлеєм Його народженням, Єгипет Його втечею, Назарет Його освітою, Єрусалим Його Страстями, а Капернаум Його проживанням, проповідуванням і творінням чудес. Біблія навчає нас, що дім Петра був домом Ісуса в Капернаумі (Мт. 8:14–16). Хтось би міг подумати що це католики спеціяльно додали щоб себе вивищити. Головна публічна місія Ісуса зосереджувалася навколо дому Першого Папи.

Будинок Петра був виявлений і знайдений близько 30 років тому. Будинок був трохи більший від пересічних будинків, але був простий, із грубими стінами та дахом із землі й соломи. Вона була перетворена на церкву – і стала одна з важливих домашніх церков ранньої Церкви.

Сьогоднішнє Послання апостола Павла описує, як усі ми маємо різні дари відповідно до благодаті, яка була дана кожному з нас: якщо маєш дар пророцтва, то пророкуй; якщо твій дар навчати, тоді навчай. Якщо твій дар заохочувати, то заохочуй других. Сьогодні Ісус підбадьорює розслабленого, кажучи йому: «Бадьорися сину». Можливо, це ваш дар - заохочувати інших. Моліться про це.

Іншим даром, який Ісус дав Церкві, це новий дар прощення гріхів. Ми бачимо, що Ісус прощає розслабленому його гріхи, а потім зцілює його. Люди були сильно вражені тим, що Бог дав таку силу людям. Зараз дехто з вас може подумати: «Таїнство Сповіді це дар? Справді? Я хочу сказати вам, мої дорогі брати і сестри у Христі, що в моїм житті як священика деякі з моїх найкращих моментів відбулися під час Сповіді. Деякі ті Сповіді були переломними моментами в житті даної кюдини. Як ця Сповідь змінитла життя? Людина, яка мала великий тягар на серцю, нарешті звільнилася від нього. Вона змогла свільнити себе і собі простити. Дуже часто ці знаменні Сповіді супроводжувалися сльозами. Добрими, здоровими сльозами.

Один поліцейський бере свого 4-річного сина на велосипедну прогулянку. Він забуває взяти шолом сина і біжить назад до будинку. За ці 5 секунд син викочується з велосипедом на вулицю і його легко вдаряє машина. Хлопець потрапляє в лікарню і залишається в комі. Батько, поліцейський, не може їсти, не може працювати. Він зпараліжований. Почуття провини роз'їдає його. «Я це йому зробив. Це була моя вина». Його дружина та його найкращий друг намагаються показати йому, що це був нещасний випадок, а не його вина. Що цікаво, що навіть після того, як хлопчик переніс операцію, повністю одужав, за винятком того, що йому довелося носити спеціальний шолом, щоб захистити себе, батько все ще не може пробачити собі скоєне. Так що чим це все закінчилося? Чи він пішов до Сповіді? Не знаю. Але одне я знаю. Цей чоловік справді міг скористатися Таїнством Сповіді. Він справді міг би був використати цей дар.

Я заохочую вас роздумувати про дари, які Бог дав вам, і про дари, які вам потрібні від Бога.

Sermon on the 6th Sunday after Pentecost 2022

Theme: God’s gifts and one very special one

Today’s Gospel begins with Jesus passing over and coming into his own city. What this passage means is that Jesus crossed the Sea of Galilee to his own city Capernaum. Different places became famous because of Jesus: Bethlehem by His birth, Egypt by His flight, Nazareth by his education, Jerusalem by His Passion, and Capernaum, by His dwelling, preaching, and working miracles there. The Bible suggests that the house of Peter was the home of Jesus in Capernaum (Matthew 8:14–16) How Catholic is that? Jesus’ ministry revolved around the home of the First Pope.

The house of Peter was discovered and found about 30 years ago. Although slightly larger than most, the house was simple, with coarse walls and a roof of earth and straw. It was transformed into a church – probably one of the important house-churches of the early Church.

Today’s Epistle of St Paul describes how we all have different gifts according to the grace that was given to each of us: if you have the gift of prophecy, then  prophesy; if your gift is teaching, then teach. If your gift is encouraging, then start encouraging others. Jesus today encourages the paralytic by telling him: “Take heart.”  Perhaps it is your gift - to encourage others. Pray about this.

Another gift that Jesus gave the Church is this new gift of forgiveness of sins. We see that Jesus forgives the paralytic his sins and then heals him. The people were amazed that God gave such power to human beings. Now some of you may be thinking, “This Sacrament of Confession or Reconciliation, a gift? Really? I want to tell you, my dear brothers and sisters in Christ, that in my history as a priest, some of my greatest moments occurred during Confessions. Some of them were life-changing. Life-changing how? Well, a person, who was carrying a great burden, was finally relieved of it. They were able to let go and forgive themselves. Very often these amazing moments have been accompanied by tears. Good tears.

A police officer takes his 4-year old son on a bike ride. He forgets to take his son’s helmet and runs back to the house. Within those 5 seconds the son rolls down with his bike to the street and is lightly struck by a car. The boy ends up in the hospital and stays in a coma. The father, the police officer, cannot eat, cannot work. He is in a daze. His guilt is eating away at him. “I did this to him. It was my fault.” His wife and his best friend try to show him how it was an accident and not his fault. What is interesting is that even after the boy goes through surgery, makes a full recovery, except for having to wear a special helmet to protect himself, the father is still unable to forgive himself for what he did.  So what happens? Does he end up going to Confession? I don’t know. But one thing I do know. This man could really use the Sacrament of Confession. He could really use that gift.

I encourage you to meditate on the gifts that God has given you and the gifts that you need from God.

Проповідь на 5ту Неділю після П‘ятдесятниці 2022 & і фільм “Екзорцист”

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Проповідь на 5ту Неділю після П‘ятдесятниці 2022 & і фільм “Екзорцист”                 

Деякі з вас чули цe євангельськe оповідання вже не раз. І ви собі кажете: «О так, це про тих свиней і дияволів, які входять у них, і вони тонуть». Дехто може сказати це з деякою нудьгою. Так, я це добре знаю. Я хочу сказати, що якщо ви ще ніколи не пізнали безпосердну дійсність диявола, то ви ще не знаєте цієї історії до тої мірищо ви думаєте. Ці два біснуваті – це страхіття. Вони є втіленням страшного демонського світу.

Проповідь на 4ту Неділю по П’ятидесятниці 2022 Неділя всіх святих Русі-України  Два цікаві українські святі, які мають подібну науку для нас.

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Тема: Два цікаві українські святі, які мають подібну науку для нас.

Одним з найпопулярніших місць для відвідування в Києві є Печерський монастир (Лавра). Цей монастир має в підземних печерах святі та чудотворні мощі монастирських та інших святих, розділених на дві «печери», одна святого Антонія, а друга святого Tеодосія. Тут можна бачити понад 125 монастирських святих, і можна побачити їхні релікварії під назвою "Ковчеги", коли пройтися вузькими підземними коридорами.

Проповідь на 3-ту Неділю по П‘ятидесятниці 2022 – око це світло для тіла

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Проповідь на 3-ту Неділю по П‘ятидесятниці 2022 – око це світло для тіла

6:22 “Світло тіла – око. Як, отже, твоє око здорове, все тіло твоє буде світле.”

Коли твоє око здорове? Як розуміти це коротке речення? Сьогодні зосередемося над цим одним висловом – здорове око.

Здорове око – це людина яка правельно бачить і розуміє це життя. Здорове око є жертвенне око яке бачить людину перед собою і дивиться як можна їй допомогти. Нездорове око бачить другу людину і думає як я її можу використати.

Проповідь на Неділю Пресвятої Євхаристії 2022 - Питання і Відповіді

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Неділя Пресвятої Євхаристії (Друга Неділя по Пятидесятниці) 2022

1. Що означає слово Євхаристія?

a) Євхаристія є тіло і кров, душа і Божество воскреслого Ісуса Христа що виглядає так як хліб і вино.

b) Слово Євхаристія походить від грецького слова “евхарісто” що означає дякую. Якщо ви б поїхали до Греції, ви б почули як люди кажуть “евхарісто, евхарісто” – тобто дякую, дякую.

Проповідь на Неділю П’ятидисятниці 2022   - Святий Дух – джерело теплоти.

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Діяння 2:1-11    Івана 7:37-53, 8:12-13

 Тема: Святий Дух – джерело теплоти.

 Святий Дух зійшов на Ісуса у виді голуба. Святий Дух зійшов на Матір Божу і вона зачала Ісуса в своєму лоні. А сьогодні ми чули що Святий Дух зійшов на апостолів у виді горіючих язиків.

Проповідь на Неділю всіх Святих 2022 - Цікаві моменти з історії життя святих

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Тема: Цікаві моменти з історії життя святих.

Якщо Вам здається що віра Христова є не цікава, варто вам послухати про надзвичайне життя кількох святих.

Папа Іван Павло ІІ часто повторював: «Ми покликані бути святими». Завтра ми починаємо Петровий піст, так звана Петрівка, і маємо ще одну можливість навчити своє тіло віддалитися від цього матеріального світу. 

Проповідь на Неділю Отців 1-го Нікейського Собору 2022 Деякі аспекти нашого Символу Віри

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Тема: Деякі аспекти нашого Символу Віри

Сьогодні ми згадуємо нікейських отців, які склали Символ віри, який ми відмовляємо під час кожної Служби Божої. Ми хотіли б нині пояснити деякі аспекти Символу віри.

1. Один з аспектів Нікейського символу віри, який часто не помічають, але тим не менш важливий, що він був сформульований ще перед тим, як Церква визначила, які книги належать до Нового Завіту. Список натхненних книг Нового Завіту, у тому вигляді, в якому ми його маємо сьогодні в Біблії, вперше був зібраний у Пастирському листі святого Атанасія, єпископа Олександрійського, Єгипет, у 367 році.

Проповідь на Неділю Сліпонародженого 2022 - Різні роди духовної сліпоти

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Тема: Різні роди духовної сліпоти.

У багатьох історіях Євангелія від Івана імена людей не згадуються. Діва Марія є жінка. Іван — улюблений учень. І сьогодні той, хто зцілений, називають його сліпим від народження. Ці історії написані для нас, щоб ми могли себе включити в цю історію.

Я стаю улюбленим учнем в Євангельській історії. Я стаю той сліпий від народженння який потребує зцілення.

Сторінка 1 із 5

© 2020 Ukrainian Catholic Church of the Holy Protection. All Rights Reserved.