Skip to content Skip to footer

Проповідь на 12ту Неділю після П’ятидесятниці

1 Корінтян 15:1-11     Матея 19:16-26

Тема:  Заповіді щодо ближніх

Молодий багатий чоловік питається Ісуса, “Учителю, яке добре діло мені треба вчинити щоб мати життя вічне?” Ісус починає від заповідей, “Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей.” “Які?” – питається юнак. Ісус вичислює заповіді які мають до діла з ближнім, і додає ще заповідь щоб любити ближнього як себе самого. Ісус згадує заповіді, які нам кажуть що робити і що не робити у відношенні до людей.

Цією відповіддю Ісус наголошує що наше спасіння залежить від того як ми будемо жити. Протестанти дуже часто наголошують що ми спасаємося вірою, а не ділами. В тому вони помиляються і заперечують Святе Письмо, яке у багатьох місцях навчає, що ми спасаємося і вірою і ділами. Св. Апостол Яків у своїм листі навіть пише що “віра без діл – мертва“.

Хочу сьогодні звернути увагу на ті заповіді, які Ісус згадав.

  1. Не вбивай (5-та)
  2. не чини перелюбу, (6-та)
  3. не кради, (7-ма)
  4. не свідчи криво (8-ма)
  5. поважай батька-матір (4-та)

Якщо дивитися до наших українських молитовників, то зауважимо що майже завжди поміщені 10 заповідей Божих. В деяких родинах частина їхньої молитви включає 10 заповідей Божих. Як хтось знає 10 заповідей напам‘ять, то може зробити іспит совісти на підставі 10 заповідей.

Хочу трохи пояснити цих 5 заповідей, які Ісус згадав, і показати як можна їх примінити в іспиті совісті.

Не вбивай.  Так вбити когось є страшним гріхом і може тому Ісус перше цю заповідь згадує. Зараз в Україні багато невинних людей гине і ті які їх повбивали змусять колись відповісти за свій страшний гріх вбивства. Гріх аборту є гріхом проти 5-ої заповіді Божої.

Гріх проти 5-ої заповіді Божої також є якщо ми билися, якщо ми когось вдарили. Також якщо ми переїдалися або вживали забагато алькоголю або наркотиків – це були б гріхи проти 5-ої заповіді Божої. Тримати гнів на когось. Катехизм Католицької Церкви згадує також знущання над звірятами, а також якщо хтось небезпечно їде машиною (автом).

6-та заповідь, не чужолож, пов‘язане з гріхами проти чистоти. Коли двоє живуть так як чоловік і жінка, але не є одружені, то такі переступають 6-ту заповідь. Пари котрі користуюуься подружніми привілеями, але не є одружені, також переступають 6-ту заповідь. Цей гріх небезпечний тим, що він може стати постійним гріхом і тоді людина не може приступати д св. Причастя.

7-ма заповідь каже “не кради“. Дехто любить собі взяти щось малого в крамниці, бо їм подобається цей ризик що вони роблять щось небезпечного. Дехто вважає що вони мають права собі взяти щось за дурно тому що вони мало що мають. В обох випадках є гріх. Треба з того сповідатися. Також якщо хтось забагато грошей тратить на азардних грах, так званий “ґамблинґ“, то це також би був гріх проти 7-ої заповіді Божої.

8-ма заповідь – не свідчи криво – це може бути або говорити неправду або говорити зле про когось т. зв. пліткувати. Я гадаю що цей останній гріх є один з найбільш поширених серед всіх людей. Говорити зле про членів нашої родини або про людей на праці. У Святому Письмі, св. апостол Яків пише у своїм листі, як важко контролювати той наш язик.

На кінець Ісус згадує 4-ту заповідь Божу – поважай батька-матір. Нераз кажемо до дитини – будь чемний. Не пискуй. Ті, які навчилися поважати тата і маму, також зуміють поважати других людей, які матимуть владу над ними. Ті, які нечемно поступають до своїх батьків, таким буде дуже важко денебудь втриматися на роботі.  Нечемна поведінка супроти поліцая або супроти лікаря в шпиталі може людину дорого коштувати.

Оце ті заповіді супроти ближнього. Часто нам бракує лише одного – бракує нам любови. І тому треба просити Бога, щоб нас обдарував любов‘ю до наших ближніх: до чоловіка, до жінки, до брата, сестри, до мами, до тата, до дітей, до сусіда, до знайомих, до людей в школі або в праці. Всім нам би придався цей надзвичайно цінний скарб – любови. Господи подай нам цей скарб – навчи нас краще любити один одного.  Амінь.

Sermon for the 12th Sunday after Pentecost  2022

Epistle: 1 Corinthians 1: 26-31   Gospel: Matthew 20: 29-34

Theme:  The Commandments as to my neighbour

А rich young man asks Jesus, “Teacher, what good deed must I do to gain eternal life?”  Jesus begins with the commandments, “If you wish to enter into life, keep the commandments.” But “which ones?” asks the young man. Jesus points to the Commandments that deal with one’s neighbour and adds the great commandment to love one’s neighbour as oneself. Jesus includes both the commandments that tell the young man what to do and what not to do in relation to people.

With this answer, Jesus emphasizes that our salvation depends on how we live. Protestants very often emphasize that we are saved by faith, and not by works. In this, they are mistaken and contradict the Holy Scriptures, which teach in many places that we are saved by both faith and works. St. James the Apostle even writes in his letter that “faith without works is dead.”

Today I would like to take a look at those commandments that Jesus mentioned. 1. Do not kill (5th)

2. do not commit adultery, (6th)

3. do not steal, (7th)

4. do not bear false witness (8th)

5. honour father & mother (4th)

If we look at our Ukrainian prayer books, we will notice that we will almost certainly find the God’s 10 commandments included. Some families include God’s 10 commandments as  part of their prayer. If someone knows the 10 commandments by heart, then they can do an examination of conscience based on the 10 commandments.

I would like to explain a little bit about these 5 commandments that Jesus mentioned and show how they can be applied in our examination of conscience.

Thou shall not kill. Yes, killing someone is a terrible sin, and perhaps that is why Jesus mentions this commandment first. Now in Ukraine, many innocent people are dying and those who are killing them will one day have to answer for their terrible sin of murder. The sin of abortion would be a sin against the 5th commandment.

Sins against the 5th commandment of God also include physical fighting, if we hit someone. Also, if we have eaten too much or used too much alcohol or drugs – these would be sins against the 5th commandment of God. To hold a grudge against someone. The Catechism of the Catholic Church also mentions abuse of animals, as well as if someone drives a car too quickly putting other people at risk.

The 6th commandment, do not commit adultery, is related to sins against purity. When two people live as husband and wife but are not married, then they sin against the 6th commandment. Couples who exercise marital privileges but are not married also break the 6th commandment. This sin is dangerous because it can become a permanent sin and then a person can no longer receive Holy Communion.

The 7th commandment teaches “Thou shalt not steal.” Some people will take something small in a store because they like the risk of doing something dangerous. Some people think that they have the right to take something without paying because they don’t have much. In both cases, one has sinned and must confess one’s sin. Also, if someone spends too much money on gambling, then this would also be a sin against God’s 7th commandment.

The 8th commandment – do not bear false witness – would include either lying or speaking badly about someone, gossiping. I think that this last sin is probably the most common sin among all people. Speaking badly about our family members or people at work. In the Bible, St. James the Apostle writes in his letter about how difficult it is to control our tongue.

Finally, Jesus mentions the 4th commandment of God – honour your father and mother. We often say to our child – be polite. Don’t talk back. Those who learn to respect mom and dad will also be able to respect other people who will have authority over them. Those who treat their parents rudely will find it very difficult to keep a job anywhere. Rude behaviour towards a police officer or towards a doctor in a hospital can cost a person dearly.

These are the commandments against one’s neighbour. Often we lack only one thing – we do not have love. And that is why we must ask God to give us love for our neighbours: for our husband, wife, brother, sister, mother, father, children, our neighbours, acquaintances, and people at school or at work. All of us could use this most valuable treasure that we call love. Lord, give us this treasure – teach us to better love each other. Amen.

Leave a comment

0.0/5

Go to Top