Skip to content Skip to footer

Проповідь на 16ту Неділю після П’ятидесятниці

Тема: Не йдіть за світом.

Не йдіть за світом.

Іди в ногу з часом. Не будьте старомодними. Слідкуй за останньою модою. Пристосовуйся до світу. Чи це те, до чого вас заохочує ваш священик? Ні, але він каже, що над кожним з нас існує великий тиск, щоб адаптуватися до світу.

Іноді молоді люди, які завжди говорять про те, що вони не зважають на нікого і що роблять і вибирають те що хочуть. Дуже часто ті самі молоді люди вибирають і поводяться дуже подібно до то що більшість молодих людей вибирає. Молоді люди іноді можуть бути досить конформістськими у своїй поведінці та думках. Мусять знати що найпопуляріше, щоб знайти своє місце в суспільстві.

Якщо ми подивимося на Ісуса чи деяких святих, то побачимо, що вони виступали проти аморальної поведінки, навіть якщо ця не-моральна позиція була прийнята більшістю суспільства навколо них.

У світовій історії ми маємо приклади нового, аморального мислення, яке вважало б інші погляди застарілими. Наприклад, коли теорія еволюції була представлена ​​в науковому співтоваристві, вона дуже швидко була застосована до політичної та економічної теорії. Менш успішні люди, наприклад люди в Африці, вважалися менш розвиненими і, отже, менше пройшли еволюції. Ця нова думка суперечила біблійному погляді, що всі люди створені на образ Божий. Ця нова політична теорія еволюції почала виправдовувати расизм. Чорні люди вважалися не зовсім такими людьми подібно, як білі. Тих, хто не погоджувався з цією теорією, вважали старомодними. Але тих, хто виступив проти цього расистського розуміння еволюції, а потім почав боротися проти рабства чорної людини, ми нині називаємо їх героями того часу. Вони виступали проти нової політичної теорії еволюції на біблійних підставах. Вони не піддалися тиску.

Цю еволюційну політичну теорію використовували для виправдання рабства в Сполучених Штатах і європейських колоніях. Цю саму теорію використовував і Гітлер і нацисти, щоб виправдати експерименти над людьми, які вважалися нижчими. Усі люди, які не належали до аріанської раси були люди нищого рівеня і мали бути керовані, оскільки вони були нижчими, менш людськими людьми. Дуже часто оправдовується нову, не-моральну позицію, тим що вона нова.

У наші часи деякі політичні теоретики, щоб виправдати вбивство ненародженої дитини через аборт, описували дитину в утробі матері як не зовсім людину, так як усі ми люди. Кожен із цих аморальних, антибіблійних поглядів вважався прогресивним і новаторським. І ця дуже стара мантра «Пристосуйся до нового» використовувалася знову і знову.

У 1992 році більшість Верховного Суду Сполучених Штатів виправдали аборти з новою аргументацією. Аргументація рішення була визнана новаторською та творчою. Вони писали: «В основі свободи лежить право визначати свою концепцію існування, сенсу, всесвіту та таємниці людського життя». Суд сказав, що кожна людина має право визначати власну реальність. Хоча ця ідея була представлена ​​як нова та інноваційна, насправді це тільки переформулювання слів старого змія, який сказав Адаму та Єві: «Ви станете, як боги, і пізнаєте добро і зло». Перекладаючи сучасними словами, він сказав: «Ви визначите свою реальність, і ви, а не Бог, вирішуватимете, що є добром, а що злом». Нещодавно в США скасували закон про аборти.

Я вважаю, що вислів «Іти за новим часом» — це давня спокуса обманця — диявола. Здається, він використовує це слово в кожному поколінні, тому що він якось має потужний вплив у різних цих суспільствах. Ми, як християни, повинні прийняти біблійні правди та протистояти новим примхам, такими як одностатеві шлюби, трансгендерність та проживання як чоловік і жінка без шлюбу.

Пристосовуймося до Слова, а не до світу.

  Sermon for the 16th Sunday after Pentecost (Oct 2 2022)

Sunday after Exaltation

Theme: Do not be conformed to the world.

Get with the times. Don’t be old fashioned. Follow the latest fashion. Conform to the world. Is that what your priest is encouraging you to do? No, but he says that there is a lot of pressure on each one of us to adapt to the world.

Sometimes young people, who always talk about doing their own thing and choosing their own path, seem to be doing and choosing what most of the other young people are doing and choosing. Young people can sometimes be quite conformist in their behaviour and thought. They must follow the latest thing in order to fit in.

If we look at Jesus or some of the saints, we see that they opposed immoral behaviour even if it was accepted by most of society around them.

In the history of the world we have examples of new, immoral thinking that would look upon other views as outdated. For example when the theory of evolution was being presented in the scientific community, it very quickly was applied to political and economic thought. The less successful people, for example people in Africa, were seen as less developed and therefore less evolved. This new thought contradicted the old thought in the Bible that all human beings were made in the image of God. This new political theory of evolution began to justify racism. The black people were considered not human in the same way that white people were. Those who did not go with this theory were considered old-fashioned. But those who opposed this racist understanding of evolution and then began to fight against slavery of the black man, those are the ones we call the heroes of that time. They opposed the new political theory of evolution on biblical grounds. They did not cave in to pressure.

This evolutionary political theory was used to justify slavery in the United States and in the European colonies. This same theory would be used by Hitler and Nazis to justify experimentation on human beings who were considered inferior. All of the people who were not of the Arian race – the higher or the ubermensh people – were to be ruled over because they were the lower, less human people.

In our times some political theorists, in order to justify the killing of the unborn child through abortion, will describe the child in the womb as not quite human in the way that we are all human.

Each of these immoral, anti-Biblical views was considered to be progressive and innovative. And so that very old mantra, “Get with the times”, would be used again and again.

In 1992 the majority of the Supreme Court In the United States justified abortion with new reasoning. The reasoning behind the decision was considered ground-breaking and new. They wrote: “At the heart of liberty is the right to define one’s concept of existence, of meaning, of the universe, and the mystery of human life.” What the Court said was that each person has a right to define their own reality. Although this idea was presented as new and innovative, it is fact a rewording of the words of the old serpent who told Adam and Eve, “You will become like gods and you will know good and evil.” To translate in modern words, he said: “You will define your reality and you, and not God, will decide what is good and what is evil.” Most recently the law on abortion has been overturned in the United States.

I believe that the expression, “Get with the times” is an old temptation of the deceiver – the devil. He seems to use it in every generation because it seems to have a powerful influence in different societies. We, as Christians, must embrace the universal truths and resist conforming to the new fads such as same-sex marriage, transgenderism, and co-habitation.

            Let us conform to the Word and not to the world.

Leave a comment

0.0/5

Go to Top