Skip to content Skip to footer

Проповідь на 3-ту Неділю по П‘ятидесятниці – око це світло для тіла

“Світло тіла – око. Як, отже, твоє око здорове, все тіло твоє буде світле.” 6:22

Коли твоє око здорове? Як розуміти це коротке речення? Сьогодні зосередемося над цим одним висловом – здорове око.

Здорове око – це людина яка правильно бачить і розуміє це життя. Здорове око є жертвенне око, яке бачить людину перед собою і дивиться, як можна їй допомогти. Нездорове око бачить другу людину і думає як я її можу використати.

Здорове око – це є чуйна совість, яка старається жити праведним, моральним життям. Нездорове око не слухає своєї совісті, але все шукає в кожній ситуації як задовільнити свої бажання.

Отже вислів, що око є світло тіла означа,є що коли ми правильно будемо розуміти це життя, тоді все тіло – тобто все наше життя – буде добрим життям.

Коли хтось має віру в Бога, тоді та людина буде на все дивитися і розуміти з точки зору Бога і Його заповідей. Коли хтось не має віри в Бога, тоді така людина взагалі не матиме правельного розуміння про це наше життя. Така людина ходитиме в темряві і не буде знати сенс свого життя.

Сьогодні ми живемо в світі де багато людей не має віри і тому їхнє життя стає для них незрозумілим. Досить часто вони переходять на стиль поверхового життя і тільки стають зосереджені на своїх матеріальних потребах.

Хочемо звернути увагу на два моменти в стилі багатьох людей, які живуть в темряві.

Одне явне засліплення – це є світогляд, який не розуміє, що вбивство ненароджених дітей через аборт є великим гріхом, що це є великим злом. Треба пригадувати людям, що навіть маленька людина має душу і є повноцінною людиною. Подібно питання зі старшими людьми або неповносправними треба боронити право на життя кожної людини, бо в очах Божих кожний з нас що має душу має безмежну вартість. Коли ми цю правду про наше життя голосимо, ми стаємо світло для світу. Можна б також сказати що ми стаємо здоровим оком для тіла – суспільства.

Другий приклад темряви в нашому суспільстві це загально прийнятий перестyп 3-ої заповіді Божої – “Пам‘ятай день святий святкувати.“ Малий відсоток людей в Канаді йде до церкви – кажуть десь один на п‘ять іде до церкви раз на місяць. Це означає що около 80% не йде до церкви навіть раз на місяць. Ви всі що нині в церкві – ви є меншість в суспільстві, але ця меншість своїми молитвами охороняє ціле суспільства від зла. Тепер приїжджає багато людей з України. Більшість людей з Галичини мають якесь відношення до церковного життя, натомість українці поза Галичиною вже набагато менше відвідують церкву. Комуністичний, атеїстичний режим залишив свої наслідки в Україні. Треба нам бути це світло для світу і запрошувати людей що тепер приїхали з України до нашої церкви.  Треба представляти вівдвідини церкви як щось нормальне, а не ненормальне.

Ми як українці католики покликані бути сіллю землі, світлом для світу або за висловом в нинішній євангелії – ми покликані бути здоровим оком для тіла – суспільства. Кожний з нас мусить знайти свій спосіб що освітлити цю темряву яка зараз існує в Канаді. Господи Боже просвіти нас що ми були добрими свідками Твоєї Правди. Так нам Боже поможи і поблагослови всіх нас!

 

Sermon for the 3rd Sunday after Pentecost 2022 – The eye is the lamp of the body

6:22 “ “The eye is the lamp of the body. So, if your eye is sound, your whole body will be full of light.”

When you eye is healthy? How are we to understand this passage? Today let us focus on this one expression – the sound eye.

A healthy eye is a person who correctly sees and understands this life. A healthy eye is a sacrificial eye that sees the person in front of them and sees how they can help them. An unhealthy eye sees another person and thinks how one can use him or her.

A healthy eye is a sensitive conscience that tries to live a righteous, moral life. An unhealthy eye does not listen to its conscience but always looks for ways to satisfy its desires and needs.

Therefore, the expression that the eye is the light of the body means that when we correctly understand this life, then the whole body – that is, our whole life – will be a good life.

When someone has faith in God, then that person will look at and understand everything from the perspective of God and His commandments. When someone does not have faith in God, then such a person will not have a correct understanding of life at all. Such a person will walk in the darkness and will not have a sense about this life is all about.

Today we live in a world where many people do not have faith, and therefore their life becomes incomprehensible to them. Quite often, they adopt a superficial lifestyle and become completely focused on their material needs.

We would like to draw attention to two points in the style of many people who live in darkness.

One clear example of such darkness is the worldview that does not understand that killing unborn children through abortion is a great sin, that it is a great evil. People need to be reminded that even a small person has a soul and is fully human, a complete person. Similarly with older people or the disabled and euthanasia, the right to life of every person must be defended, because in the eyes of God, each of us who has a soul has unlimited value. When we proclaim this truth about our lives, we become a light for the world. It could also be said that we become the healthy eye for the body – society.

The second example of living in darkness in our society is the generally accepted trespassing of the 3rd commandment of God – “Remember to celebrate the holy day.” A small percentage of people in Canada go to church – somewhere between one in five go to church once a month. This means that about 80% do not go to church even once a month. All of you who are now in church are a minority in society. But we should remember that this minority protects the whole society from evil with its prayers. Now many people are coming from Ukraine. Many people from Halychyna (Western Ukraine) have some kind of a relationship  with church life. On the other hand, Ukrainians from other parts of Ukraine visit the church considerably less often. The communist, atheistic regime has left its mark on all of Ukraine. We need to be this light for the world and invite people who have now come from Ukraine to our church. It is important to present participation in church life as something normal, rather than something unusual.

As Ukrainian Catholics, we are called to be the salt of the earth, a light for the world, or to use the language of today’s gospel – we are called to be the healthy eye for the body – society. Each of us must find our own way to illuminate this darkness that currently exists in Canada. Lord God, enlighten us that we may become good witnesses of Your Truth. God help us and bless us all!

Leave a comment

0.0/5

Go to Top