Skip to content Skip to footer

Teма: Божі дари і один дуже спеціяльний дар

Сьогоднішнє Євангеліє починається з того, що Ісус переплив у своє місто. Цей уривок означає, що Ісус переплив Галилейське море до свого власного міста Капернаум. Різні місця стали відомими завдяки Ісусу: Вифлеєм Його народженням, Єгипет Його втечею, Назарет Його освітою, Єрусалим Його Страстями, а Капернаум Його проживанням, проповідуванням і творінням чудес.

Біблія навчає нас, що дім Петра був домом Ісуса в Капернаумі (Мт. 8:14–16). Хтось би міг подумати що це католики спеціяльно додали щоб себе вивищити. Головна публічна місія Ісуса зосереджувалася навколо дому Першого Папи.

Будинок Петра був виявлений і знайдений близько 30 років тому. Будинок був трохи більший від пересічних будинків, але був простий, із грубими стінами та дахом із землі й соломи. Вона була перетворена на церкву – і стала одна з важливих домашніх церков ранньої Церкви.

Сьогоднішнє Послання апостола Павла описує, як усі ми маємо різні дари відповідно до благодаті, яка була дана кожному з нас: якщо маєш дар пророцтва, то пророкуй; якщо твій дар навчати, тоді навчай. Якщо твій дар заохочувати, то заохочуй других. Сьогодні Ісус підбадьорює розслабленого, кажучи йому: «Бадьорися сину». Можливо, це ваш дар – заохочувати інших. Моліться про це.

Іншим даром, який Ісус дав Церкві, це новий дар прощення гріхів. Ми бачимо, що Ісус прощає розслабленому його гріхи, а потім зцілює його. Люди були сильно вражені тим, що Бог дав таку силу людям. Зараз дехто з вас може подумати: «Таїнство Сповіді це дар? Справді? Я хочу сказати вам, мої дорогі брати і сестри у Христі, що в моїм житті як священика деякі з моїх найкращих моментів відбулися під час Сповіді. Деякі ті Сповіді були переломними моментами в житті даної кюдини. Як ця Сповідь змінитла життя? Людина, яка мала великий тягар на серцю, нарешті звільнилася від нього. Вона змогла свільнити себе і собі простити. Дуже часто ці знаменні Сповіді супроводжувалися сльозами. Добрими, здоровими сльозами.

Один поліцейський бере свого 4-річного сина на велосипедну прогулянку. Він забуває взяти шолом сина і біжить назад до будинку. За ці 5 секунд син викочується з велосипедом на вулицю і його легко вдаряє машина. Хлопець потрапляє в лікарню і залишається в комі. Батько, поліцейський, не може їсти, не може працювати. Він зпараліжований. Почуття провини роз’їдає його. «Я це йому зробив. Це була моя вина». Його дружина та його найкращий друг намагаються показати йому, що це був нещасний випадок, а не його вина. Що цікаво, що навіть після того, як хлопчик переніс операцію, повністю одужав, за винятком того, що йому довелося носити спеціальний шолом, щоб захистити себе, батько все ще не може пробачити собі скоєне. Так що чим це все закінчилося? Чи він пішов до Сповіді? Не знаю. Але одне я знаю. Цей чоловік справді міг скористатися Таїнством Сповіді. Він справді міг би був використати цей дар.

Я заохочую вас роздумувати про дари, які Бог дав вам, і про дари, які вам потрібні від Бога.

 

Theme: God’s gifts and one very special one

Today’s Gospel begins with Jesus passing over and coming into his own city. What this passage means is that Jesus crossed the Sea of Galilee to his own city Capernaum. Different places became famous because of Jesus: Bethlehem by His birth, Egypt by His flight, Nazareth by his education, Jerusalem by His Passion, and Capernaum, by His dwelling, preaching, and working miracles there. The Bible suggests that the house of Peter was the home of Jesus in Capernaum (Matthew 8:14–16) How Catholic is that? Jesus’ ministry revolved around the home of the First Pope.

The house of Peter was discovered and found about 30 years ago. Although slightly larger than most, the house was simple, with coarse walls and a roof of earth and straw. It was transformed into a church – probably one of the important house-churches of the early Church.

Today’s Epistle of St Paul describes how we all have different gifts according to the grace that was given to each of us: if you have the gift of prophecy, then  prophesy; if your gift is teaching, then teach. If your gift is encouraging, then start encouraging others. Jesus today encourages the paralytic by telling him: “Take heart.”  Perhaps it is your gift – to encourage others. Pray about this.

Another gift that Jesus gave the Church is this new gift of forgiveness of sins. We see that Jesus forgives the paralytic his sins and then heals him. The people were amazed that God gave such power to human beings. Now some of you may be thinking, “This Sacrament of Confession or Reconciliation, a gift? Really? I want to tell you, my dear brothers and sisters in Christ, that in my history as a priest, some of my greatest moments occurred during Confessions. Some of them were life-changing. Life-changing how? Well, a person, who was carrying a great burden, was finally relieved of it. They were able to let go and forgive themselves. Very often these amazing moments have been accompanied by tears. Good tears.

A police officer takes his 4-year old son on a bike ride. He forgets to take his son’s helmet and runs back to the house. Within those 5 seconds the son rolls down with his bike to the street and is lightly struck by a car. The boy ends up in the hospital and stays in a coma. The father, the police officer, cannot eat, cannot work. He is in a daze. His guilt is eating away at him. “I did this to him. It was my fault.” His wife and his best friend try to show him how it was an accident and not his fault. What is interesting is that even after the boy goes through surgery, makes a full recovery, except for having to wear a special helmet to protect himself, the father is still unable to forgive himself for what he did.  So what happens? Does he end up going to Confession? I don’t know. But one thing I do know. This man could really use the Sacrament of Confession. He could really use that gift.

I encourage you to meditate on the gifts that God has given you and the gifts that you need from God.

Leave a comment

0.0/5