Skip to content Skip to footer

Діяння 2:1-11    Івана 7:37-53, 8:12-13

 Тема: Святий Дух – джерело теплоти.

 Святий Дух зійшов на Ісуса у виді голуба. Святий Дух зійшов на Матір Божу і вона зачала Ісуса в своєму лоні. А сьогодні ми чули що Святий Дух зійшов на апостолів у виді горіючих язиків.

Свято П‘ятидесятниці – це історія про горіючі язики. Так подумайте про язик і подумайте про вогонь і пробуйте собі уявити як ті язики у вогні виглядали. Я так собі думаю що ті язики сяяли від вогню і що вони в одній частині горіли.

Отже апостоли одержали Св. Духа і коли вони своїми язиками говорили про Бога тоді вони загрівали і запалювали серця людей. Щось дуже подібно до того можна б нагадати коли воскреслий Ісус говорив до двох учнів в дорозі до Еммаусу. Питали вони один одного, “Чи не серце горіло в нас коли Він пояснював нам про Месію зі Святого Письма.“  Отже Ісус говорив, а їхні серця горіли.

Чи дехтось з нас колись пережив теплоту Святого Духа? Думаю коли ми відчуваємо велику любов до Бога або до ближньго, це Святий Дух нас нагріває. Святий Дух як любов наповняє нас собою і наша любов до Бога і людей зростає.

Моя мама деколи мені казала: “Молися щоб Бог тобі дав любови в серцю.”

Кожний раз що вона мені це говорила я завжди почувався осудженим. Що мама хоче тим сказати? Що я неадекватний, що мені щось бракує? А тепер я кажу: ”Так і ще раз так. Мені щось бракує. Мені бракує любові.” Мама моя мала рацію, аж дуже мала рацію. Ми ніколи не будемо мати досить любови аж доки ми не злучимося в одне з Богом. Кожен раз що ми осуджуємо нашого ближнього  можемо напевно сказати що це є брак любові.

Якщо хочемо щоб був мир і любов, тоді нам треба Бога. Ми Тебе потребуємо Боже. Я Тебе потребую Боже. Це мусить бути перша і основна наша молитва.    

Дорогі Уляно, Дилано, Софіє, Меланiє, Міє і Остапе, які будете принимати своє  Перше Торжественне Святе Причастя, нині ви приймете Святе Причастя як вогонь. Мені нагадує  коли ангел причащав св. пророка Ісаю горіючим вуглем.

Можна Бога попросити щоб нам загрів наші серця Собою.  Коли ми будемо мати Божі очі, то будемо могти любити різних людей так Ісус любив і любить нас. В Старому Завіті на П‘ятдесятницю Бог дав нам Заповіді Божі, особливо заповідь любови Бога і ближнього. В Новому Завіті на П‘ятидесятницю Бог, що є любов, дає Себе нам, щоб ми полюбили один одного як Він полюбив нас.

Sermon for Pentecost Sunday 2020    

 

Acts 2:1-11    John 7:37-53, 8:12-13

 

Theme: The Holy Spirit – the source of warmth.

 

The Holy Spirit descended on Jesus in the form of a dove. The Holy Spirit descended on the Mother of God and she conceived Jesus in her womb. And today we have heard that the Holy Spirit descended on the apostles in the form of tongues of fire. Pentecost is a story about burning tongues. So think of a tongue and think of fire and try to imagine what those tongues with fire looked like. I think to myself that those tongues shone from the fire and that they were burning in one part.

So the apostles received the Holy Spirit, and when they spoke of God with their tongues, they warmed and lit up people’s hearts. Something very similar happened when the risen Jesus spoke to two of His disciples on the road to Emmaus. They asked each other, “Did not our hearts burn when He explained to us the Messiah from the Scriptures?” So Jesus spoke, and their hearts burned.

Have any of us ever experienced the warmth of the Holy Ghost? I think when we feel great love for God or neighbor, it is the Holy Spirit who warms us. The Holy Spirit as love fills us with Himself and our love for God and people grows.

My mother would sometimes tell me: “Pray that God give you love in your heart.” Whenever she said that I always felt attacked. What are you saying mama? That I’m inadequate, that I’m missing something. Now I can say: “Yes and again yes. I am missing something. I’m lacking love.” She was right, so right. We can never have enough love until we become one with God. Every time when we judge our neighbour we can say there is a lack of love in us.

If we want to have peace and love, then we need God. We need You God. I need You God. That has to be our first and basic prayer.     

Dear Ulana. Dylana, Sophia, Melania, Mia and Ostap, who will be receiving their First Solemn Holy Communion, today you will be receiving Holy Communion as a fire. An angel gave a sort of communion to the prophet Isaiah – he gave him a piece of burning coal.

We can ask God to warm our hearts with Himself. When we have God’s eyes, we will be able to love different people the way Jesus loved and loves us. In the Old Testament at Pentecost, God gave us the Commandments of God, especially the commandment to love God and neighbor. In the New Testament at Pentecost, God, who is love, gives Himself to us so that we may love one another as He loved us.

Leave a comment

0.0/5