Skip to content Skip to footer

Проповідь на Томину Неділю. Не будь невіруючий а віруй!

 Тема: Не будь невіруючим а віруй!

Щасливі ті, які, не бачивши, увірували! (Івана 20:29)

Ви знаєте, я думаю, що якби Ісус сказав це деяким людям у Канаді, вони могли б образитися. Що ти кажеш Ісусе? Що я не маю віри? Чи ти пробуєш мене образити? Люди можуть бути надто чутливими та делікатними щодо себе.

А все ж таки, з іншого боку, можна бути досить грубим з людьми, які не вірять. Деякі навіть вдадуться до образ. Я знаю одну людину, яка була дуже жорсткою до інших людей, які не вірили. Вона втратила власну віру на 3 роки. Після цього досвіду вона стала набагато більше вирозуміла до інших, які не мали віри. Віра – це дар, і тому її можна втратити.

Віру можна втратити, якщо стати занадто суворим з іншими людьми, які борються зі своїми сумнівами.

Віру можна втратити, якщо ми нею легковажимо. Якщо ми забуваємо, що це дар, а не наша заслуга. Добре дякувати Богу, що ми маємо віру.

І вкінці, віру можна втратити, якщо людина не намагається зрозуміти свою віру. Тому віра повинна шукати розуміння. Якщо у нас є сумніви щодо певної науки Католицької Церкви, ми повинні спробувати зрозуміти, чому Церква навчає цього саме таким способом.

Є деякі науки католицької церкви, які виявилися труднішими сприйняти ніж інші. Якщо ми подивимося на деякі церкви сьогодні, які відійшли від науки Церкви, які виступили проти Церкви, переважно є певний порядок у їхньому відкиненню католицької науки. Спочатку переважно виникає сумнів щодо Євхаристії. Хтось може сказати щось в роді таке «Це символ тіла і крові. Не буквально». Це був би приклад того, як відкидається науку про Євхаристію.

Воскресіння мертвих є ще однією з найважчих правд віри. Люди кажуть такі речі: «Я вірю, що люди проходять через рай і пекло тут, на землі». У тому самому віддисі, здається, заперечується справжній рай і пекло, а іноді навіть Боже надприродне життя відкидається.

Нарешті, віра в божественність Ісуса, тобто віра в те, що Ісус є Богом, є одним із елементів віри, який був відкинутий не лише євреями та мусульманами, а й деякими дуже сучасними церквами, які вічно намагаються бути актуальними. Якщо вони відчувають, що їхні люди не можуть сприйняти конкретну істину, вони відкидають цю дану науку від церкви. Деякі давніші секти, як-от Свідки Єгови та адвентисти сьомого дня, ми не вважаємо їх християнами, оскільки вони не вірять, що Ісус був і є Богом.

Ми повинні читати і пробувати зрозуміти свою віру. Прагнення зрозуміти свою віру, напевно не нехтує нею. Якщо є якесь вчення, з яким ми маємо певну проблему – ми повинні спробувати прочитати правдиві пояснення цієї істини або запитати про це свого священика.

Коли Ісус уперше з’явився Своїм учням у Великодню неділю ввечері, Він показав їм Свої рани і сказав: «Дивіться, це я». Так само Ісус звертався до Томи сьогодні, запрошуючи його не просто подивитися на рани, а й доторкнутися до них. Ми можемо просити Ісуса щоб зміцнив нашу віру, як Він зміцнив віру Своїх учнів. Свята Бриґіта Шведська, яка жила в 14 столітті, змогла почути багато деталей про Страсті Ісуса, які не описані в Євангелії. Чому Ісус і Марія вирішили розповісти святій Брігітті про всі ці подробиці? Чому? Тому що вона запитала. Вона мала велике бажання знати, і тому і Ісус, і Марія відкрили їй дивовижні подробиці про страждання нашого Господа.

Оскільки деякі з наших людей в Україні загинули від тяжких поранень під час цієї війни, вони зустрічатимуть Ісуса з Його ранами, які все ще видно на Його тілі. Для них буде великою розрадою зрозуміти, наскільки Ісус поділяє їхній біль. Господи наш Ісусе, що показав Твої рани Твоїм апостолам, а потім Томі, покажи також Твої рани пораненим і померлим в Україні, коли Ти приймаєш їх у Своє Царство.

 

Sermon for St Thomas Sunday 2022

 Theme: Be not faithless but believe!

Blessed are they who have not seen, and yet have believed. (John 20:29)

You know I’m thinking that if Jesus said that to some people in Canada, they might be offended. What are you saying Jesus? That I have no faith? Are you trying to insult me? People can be super-sensitive and delicate about themselves.

And yet on the other hand one can be quite rough with people who do not believe. Some will even resort to insults.  I know of one person who was very tough on other people who did not believe. She lost her own faith for 3 years. After that experience, she became much more understanding of others.  Faith is a gift and therefore can be lost.

Faith can be lost if one becomes too severe with other people who are struggling with doubt.

Faith can be lost if we take it for granted. If we forget that it’s a gift and not our own merit. It is good to thank God that we have faith.

Finally faith can be lost if a person is not trying to understand their faith. So faith should seek understanding. If we have doubts about certain teachings of the Catholic Church we should try to understand why the Church teaches this in this way.

There are teachings of the Catholic Church that have proven to be more challenging than others. If we look at some of the churches today who have moved away from the teachings of the Church, who are dissenting, quite often there is an order to their doubts. First one develops doubts about the Eucharist. Someone may say something like “It’s a symbol of the body and blood. Not literally.” This would be an example of how the teaching of the Eucharist is rejected.

The resurrection of the dead is another one of those most challenging truths. People will say things like: “I believe people go through their heaven & hell here on earth.” In the same breadth there seems to be a denial of the actual heaven & hell and sometimes even supernatural life of God is rejected.

Finally to believe in the divinity of Jesus, that is, to believe that Jesus is God is one element of the faith that has been rejected not just by Jews and Muslims but by some of the very modern churches who are forever trying to be relevant. If they feel that their people can’t stomach a particular truth, they proceed to reject is a church. Some older sects like the Witnesses of Jehovah and the Seventh Day Adventists we do not consider them to be Christians because they do not believe that Jesus was and is God.

We must read and seek understanding. Seeking to understand our faith is certainly not neglecting it. If there is one teaching that we have a particular problem with – we should try to read faithful explanations about that truth or ask our priest about it.

When Jesus first appeared to His disciples on Easter Sunday in the evening, He showed them His wounds and said: “See it is me.” The same way Jesus reaches out to Thomas today by inviting him not just to look at the wounds, but also touch them. We can ask Jesus to strengthen our faith like He strengthened the faith of His disciples. St Brigitte of Sweden, who lived in the 14th century, was able to hear about many details about the Passion of Jesus that are not described in the Gospels. Why did Jesus and Mary choose to tell St Brigitte about all these details? Why? Because she asked. She had a great desire to know and so both Jesus and Mary revealed amazing details to her about our Lord`s sufferings.

As some of our people in Ukraine have died from severe injuries during this war, they will be meeting Jesus with His wounds still visible in His body. It will be a great consolation to them to understand to what extent Jesus shares their pain.

Our Lord Jesus, who showed Your wounds to Your apostles and then to Thomas, show also Your wounds to those who have been injured and those who have died in Ukraine as You welcome them into Your kingdom. 

Leave a comment

0.0/5

Go to Top