Skip to content Skip to footer

Проповідь про вітражі в церкві Покрови

Апостол: Галатів 6: 11–18     

Євангеліє: Івана 3: 13-17

 

Тема:  Про що наші 30 вітражів нам розповідають

Старий Завіт

1. Бог Отець і сотворення всесвіту. Бачимо кілька різних планет.  

2. Ной є у ковчезі-кораблі, а люди потопають від потопу.

3. Після потопу Ной зі своєю родиною приносять жертву в подяку за те що Бог їх зберіг.

4. Три ангели відвідують Авраама. Отці Церкви вважають що ці три ангели вказують на Пресвяту Трійцю.

5. Племінник Авраама, Лот зі своєю родиною втікають з міста Содоми, яке горить. Ангел їм допомагає.

6. Авраам і його син Ісаак. Ангел тримає руку Авраама і запевняє його що він вже не мусить робити це що Бог передше від нього вимагав. Авраам здав іспит віри.

7. Внук Авраама, Яків або пізніше Бог його переіменує на Ізраїль, у сні бачить ангелів, які зходять і возносяться з землі на небо. Бачить він небесну драбину ангелів.

8. Мама малого Мойсея віддає його до кошика і пускає його по воді, бо її, як жидівці, не можна мати дітей.  Вона надіється що хтось його побачить і візьме до себе.

9. Мойсей розділяє Червоне Море, щоб ізраїльський народ міг втекти від єгипетського війська.

10. Мойсей випросив у Бога щоб Бог дав Ізраїлеві щось їсти. Бог посилає манну з неба, яка дещо подібна до хліба.

11. Мойсей стукає палицею об камінь і вода випливає щоб народ ізраїльський міг напитися води у пустині. 

12. Мойсей показує людям дві кам‘яні таблиці на яких написано 10 заповідей Божих. Прошу зауважити що на одній таблиці є 3 заповіді а на другій таблиці є 7 заповідей. Чому це так? Тому що перших 3 заповіді відносяться до нашого наставлення до Бога, а останніх 7 заповідей навчають нас як жити зі своїм ближнім.

13. Пророк Йона не послухав Бога. Його вкинули до мор‘я і тут кит, велика риба, проковтув Йону і виблюнув його на землю. Тоді Йона Бога послухав.

14. Трьох молодих юнаків вкинуто до горіючої печі, щоб спалити їх, за те що вони не хочуть поклонитися чужому богові. Ангел охороняє їх від вогню.

15. Пророк Ілія відлітає на своїм горіючим возі від цього світу і залишає свій чудотворний плащ своєму помічникові, пророкові  Єлисеєві.

Новий Завіт

1. Бог Отець, Бог Син, Пресвята Марія і апостол Іван Хреститель в небі.

2. Ісус сидить на небесному престолі як цар і як мудрість (Софія). Біля Нього стоять святі ангели і святі.

3. Ісус, Слово Боже, готується щоб замешкати з нами тут на землі.

4. Захарія пише на таблиці що його син буде називатися “Іван“. Жінка його Єлисавета сидить навпроти нього.

5. Три царі відвідують малого Ісуса у Вифлеємі.

6. 12-літній Ісус навчає у храмі.

7. Ісус рятує апостола Петра, який потопає у морю.

8. Ісус помножує хліби і годує велике число людей.

9. Ісус перемінює воду на вино під час весілля у Кані Галилейській. Мати Божа стоїть біля Нього і просить Його щоб Він допоміг.

10. Ісус зціляє сліпонародженого.

11. Ісус воскрешає Лазаря у 4ий день його смерти.

12. Ісус розмовляє зі самарянкою про живу воду, яку Він може їй дати.

13. Ісуса померлого знімають з хреста.

14. Ісус – розп‘ятий на хресті. Бачимо 4 людей з авреолями довкола голови: Матір Божу, апостола Івана, сотника Лонгина і доброго розбійника Дисмаса.

15. Ісус з‘являється своїм 11-ом апостолам і каже апостолу Томі, щоб цей вклав руку в Його бік.

 

 

Epistle: Galatians 6: 11–18         Gospel: John 3: 13-17

Theme:  Our stained-glass windows tell us a story

The Old Testament

1. God the Father and the creation of the universe. We see some of the planets represented.

2. Noah is in the ark, and the people are drowning in the flood.

3. After the flood, Noah and his family offer a sacrifice in thanksgiving that God saved them.

4. Three angels visit Abraham. Some of Church Fathers believe that these three angels point to the Holy Trinity.

5. Abraham’s nephew, Lot and his family are running away from the burning city of Sodom. An angel helps them.

6. Abraham and his son Isaac. The angel holds Abraham’s arm and assures him that he no longer has to do what God previously asked of him. Abraham passed the test of faith.

7. The grandson of Abraham, Jacob later called Israel, has a dream in which he sees angels descending and ascending from earth to heaven. He sees the heavenly ladder of angels.

8. The mother of lithe infant Moses puts him in a basket and lets him float in the water, because she, as a Jewish woman, is not permitted to have children. She hopes that someone will see him and take him in.

9. Moses parts the Red Sea so that the people of Israel can escape from the Egyptian army.

10. Moses asks God to give Israel something to eat. God sends manna from heaven, which is somewhat similar to bread.

11. Moses taps a rock with a stick and water flows out of it so that the people of Israel can drink water in the desert.

12. Moses shows the people two stone tablets on which God’s 10 Commandments are written. Please note one tablet has 3 Commandments and the other tablet has 7. Why is this so? Because the first 3 Commandments refer to our relationship with God, and the last 7 teach us how to live with our neighbour.

13. The Prophet Jonah would not listen to God. He was thrown into the sea, and then a whale, a big fish, swallowed him and vomited him out on the shore. Then Jonah obeyed God.

14. Three young men are thrown into a burning furnace to be burned because they do not want to worship a foreign god. An angel protects them from the fire.

15. The prophet Elijah flies away from this world on a chariot of fire and leaves his miraculous cloak to his assistant, the Prophet Elisha.

The New Testament

1. God the Father, God the Son, Holy Mary and John the Baptist in heaven

2. Jesus sits on the heavenly throne as king and as wisdom (Sophia). The holy angels and saints stand by Him.

3. Jesus, the Word of God, is preparing to dwell with us here on earth.

4. Zachariah writes on a tablet that his son will be called “John”. His wife Elizabeth is sitting across from him.

5. Three Magi visit the infant Jesus in Bethlehem

6. 12-year-old Jesus teaches in the temple.

7. Jesus saves the apostle Peter, who is drowning in the sea.

8. Jesus multiplies loaves and feeds a large number of people.

9. Jesus turns water into wine during the wedding in Cana of Galilee. The Mother of God stands next to Him and asks Him to help.

10. Jesus heals a man born blind.

11.  Jesus resurrects Lazarus on the 4th day of his death.

12. Jesus talks to the Samaritan woman about living water that He can give her.

13. Jesus is taken down from the cross.

14. Jesus is crucified on the cross. We see 4 people with halos around their heads: the Mother of God, the apostle John, the centurion Longinus and the good thief Dismas.

15. Jesus appears to his 11 apostles and then tells the Apostle Thomas to put his hand in his side.

Leave a comment

Go to Top