Skip to content Skip to footer

Проповідь на Неділю Пресвятої Євхаристії – Питання і Відповіді

Неділя Пресвятої Євхаристії (Друга Неділя по Пятидесятниці) 2022

1. Що означає слово Євхаристія?

a) Євхаристія є тіло і кров, душа і Божество воскреслого Ісуса Христа що виглядає так як хліб і вино.

b) Слово Євхаристія походить від грецького слова “евхарісто” що означає дякую. Якщо ви б поїхали до Греції, ви б почули як люди кажуть “евхарісто, евхарісто” – тобто дякую, дякую.

2. Якщо Євхаристія означає “дякую”, за що ми є вдячні? Ми є вдячні за найбільший, Божий дар для нас: Бог у тілі.

3. Під час готування хліба священник вирізує квадрат хліба і називає його “Агнець Божий”. Чому? Цей кусок хліба посередині дискосу представляє Ісуса що віддав Себе як жертву що звільнити нас від гріха.

4. Чи є другі куски хліба на дискосі що представляють інших? Так священник вирізує трикутник і згадує Пречисту Діву Марію і кладе цю частицю по правій стороні Ісуса. Вона єдина по правій стороні. Тоді вирізує 9 трикутників і кладе їх по лівій стороні Ісуса і згадує 1) ангелів, 2) пророків, 3) апостолів, 4) святителів, 5) мучеників і мучениць, 6) преподобних отців і матерей (тобто монахів і монахинь), 7) чудотворців і безсрібників, 8) Йоакима і Анну і вкінці 9) святих храму і святих того дня. Тоді є один ряд під Ісусом для живих і другий ряд для померлих.

5) Коли Ісус установив Тайну Святого Причастя? Ісус установив Тайну Євхаристії у Страсний Четвер, день перед Його смертю. Ісус відправив Першу Службу Божу і дав Святе Причастя Своїм апостолам.

6) Які події в Старому Завіті вказують і передбачують Євхаристію?

a) Мелхізедек, священник з невідомого роду, приносить хліб і вино Авраамові, який щойно переміг у військовій битві.

b) Коли Ізраїль подорожував з Мойсеєм до Обіцяної Землі, Бог послав їм манну з неба.

7)  Як часто дозволено принимати Святе Причастя? Раз на день.

8) Чи є виїмки коли дозволено нам принимати Св. Причастя більше як раз на день? Так, Католицька Церква дозволяє в деяких випадках вірним причащатися два рази в одному дні.

9) Чи хліб для Причастя мусить бути зроблений з пшениці? Так.

10) Чи можна мати Св. Причастя цілковито без глютену?  Ні, але Церква дозволяє щоб готувати частиці з дуже маленькою дозою глютену. Цю дозу глютену уважають безпечною для більшість людей які мають медичні проблеми з глютеном. В нашій церкві дехто принимає лише Кров.

11) Якщо хтось, особливо священник який є алькоголіком, чи може вживати сік з винограду на Причастя? Ні, але можна вживати спеціяльне вино, яке має в собі алькоголь нижче 1%. Деякі в нашій церкві принимають лише Тіло.

Sunday of the Holy Eucharist (Second Sunday after Pentecost) 2022

1. What does the word “Eucharist” mean?

a) The Eucharist is the body, blood, soul and divinity of the risen Jesus Christ that looks like bread and wine.

b) Eucharist comes from the Greek word “eucharisto” which means “thank you”. If you go to Greece, you would hear people say “eucharisto, eucharisto”. Thank you, thank you.

2. If Eucharist means “thank you” what are we thankful for? We are thankful for God’s greatest gift to us: God in the flesh.

3. During the preparation of the bread the priest cuts a square piece of bread and calls it “Lamb of God”. Why? That piece of bread placed in the middle of the diskos or paten represents Jesus who offered Himself as a sacrifice to remove our sins.

4. Are there other pieces of bread on the diskos that represent other beings? Yes the priest cuts out 1 triangle and remembers the Blessed Virgin Mary who is the only one placed on Jesus’ right side, then cuts out 9 triangles and places these to the left of Jesus and remembers 1) the angels, 2) the prophets, 3) the apostles, 4) the hierarchs, 5) the martyrs, 6) the venerable monks and nuns, 7) the wonderworkers & unmercenaries, 8) Joachim & Anna and finally 9) the patron saints of the church and the saints of the day. Then there is a row below Jesus for living people and another row for the deceased.

5) When did Jesus establish the Sacrament of the Eucharist? Jesus established the Sacrament of the Eucharist on Holy Thursday, the day before His death, when He celebrated the First Divine Liturgy and gave the Holy Eucharist to His apostles.

6) What events of the Old Testament are prophetic in their anticipation of the Eucharist?

a) Melchizedek, a priest of unknown origin, brings bread and wine to Abraham, who has just won a military battle.

b) When Israel travelled to the Promised Land with Moses, God sent manna from heaven.

7)  How often may one receive Holy Communion? Once a day.

8) Are there any exceptions when one would be permitted to receive the Eucharist more than once during one day? Yes, the Catholic Church allows for certain exceptions when She allows the laity to receive Communion two times in one day.

9) Must the bread for Holy Communion be made from wheat? Yes.

10) Can there be a completely gluten-free Eucharist option? No, but the Church allows for specially prepared bread with a very minuscule amount of gluten in it. The amount of gluten present in low-gluten Communion is considered safe for the vast majority of people with gluten-related health difficulties. In our Church the person would receive just the Blood.

11) If someone, especially a priest, who has alcoholism, would be allowed to use grape juice for Communion? No, but one would be permitted to use mustum which has an alcohol level below 1%. People with alcoholism may receive just the Body.

Leave a comment

0.0/5

Go to Top