Skip to content Skip to footer

Тема: Що нас Пісні навчають про Страсті Христові.

 Сьогодні Велика П‘ятниця, мабуть найсумніший день в році, коли ми роздумуємо про страждання і смерть Ісуса Христа. Ми бачимо які терпіння зараз переживають наші брати і сестри в Україні. Деякі вже навіть віддали своє життя ідучи слідами нашого Спасителя.

В наших піснях на богослуженнях Страсного Четверга і Великої П’ятниці ми знаходимо багато побожних думок про Христові страсті, можна б сказати глибші пояснення про наші Євангельські читання. Ці поетичні роздумування були написані святими людьми, які напевно були надхнені пишучи ці стихири для нашого просвічення і кращого розуміння.

Наприклад ми співаємо про тих які посміли судити Ісуса, того Царя який буде судити всіх живих і мертвих.

Чимало згадано про Юду Іскаріотського який простягнув свої руки щоб одержати 30 срібняків, а тоді простягнув ноги перед Ісусом щоб Господь йому помив.

Сказано в одній стихирі чому Юда був готовий зрадити Ісуса. Він дуже позлостився що Ісус дозволив щоб так багато дорогоцінного мира було виллято на Нього. Юда обчислив скільки грошей він би був міг одержати за це миро і присвоїти собі частину. В стихирі ми співаємо що Юда обчислюючи вартість мира, знав скільки просити за видання Ісуса – одну десятину. Ще і ще раз описано про лютість і захланність Юди за те що втратив такий можливий заробіток. “Юдова любов до грошей, його недуга, засліпила його. Дивись душе на того що збирав скарби на землі і тоді повісився. Втікай душе від жадоби, від душі яка ніколи не є задоволена.“

Юда подібний до старовинних ізраїльтян, які подорожували від Єгипту до обіцяної землі. Ще маючи манну в устах, вже нарікали на Бога. Подібно Юда маючи небесний Хліб, Тіло Ісуса Христа, вже думав як зрадити свого Спасителя. 

            Ісус знав що Юда Його зрадить. Ісус це заповів наперед щоб показати, що Він іде на ці муки добровільно. 

            Ісус стільки дав Юді. Ласку зцілення. Євхаристію. Миття ніг. Стільки ласк що невдячний Юда не вмів оцінити. Подивімся скільки нам дано і запитаймо себе наскільки ми виявляємо Богові нашу вдячність.

            Хоч 12 апостолів відходять від Ісуса, наш Господь має доступ до 12 легіонів ангелів, яких Він не кличе про поміч, щоб через Свої страсті сповнити всі пророцтва. Господь також терпів на те щоб запевнити нас, що коли ми терпимо ми можемо бути певні що Він нас розуміє.

            Ісус, який був без гріха, дозволяє щоб Його повішено між двома розбійниками, щоб виявити Свою солідарність з грішниками. Він готовий взяти гріхи на Себе і померти за всіх грішників світу.

Деякі вірші дуже поетичні, пречудні. Ми співаємо що Христа піднесено на Хрест нагого, і що сонце заховало своє обличчя, бо не могло дивитися на свого Сотворителя і темрява накрила Його наготу. Земля затряслася бо Той що колись повісив землю на водах, тепер висить на дереві. Цей Ісус, чоловіколюбець, вмирає і сходить аж до аду щоб визволити праведних від смерти. Голгофта – Кальварія – це місце черепа – може черепа Адама. Ісус був розіп‘ятий на гробі Адама, щоб подолати гріх Адама Своєю смертю. Дехто пояснює що Гора Черепа може була гора-цвинтар де багато невідомих людей було поховано.       

            Ми славимо Тебе Ісусе Христе, що навіть у Твоїй найбільшій немочі, Ти виявив велику Божу силу над злом. Господи Ти показав нам Своїми страстями до якої міри Ти любиш нас.

Ця Велика П‘ятниця інакша за всі інші через те, що відбувається в Україні. Можна сказати, що Україна переживає свої страсті. За цієї війни 7 мільйонів українців були переміщені. Ми навіть не знаємо, скільки загинуло. Скільки вояків? Скільки цивільних? І для чого? Немає доброї причин, крім ненависті. Можна б навіть сказати диявольської ненависті. Страсті Ісуса дають потіху страждаючим людям в Україні. Я можу собі уявити, що коли українці в Україні відмовляють Вервицю, вони хочуть роздумувати над
Страсними Таємницями Вервиці: Ісус страждає в Гетсиманії; Ісус висміяний, битий по лиці, бичований і засуджений на смерть; Хресна дорога Ісуса Христа; і, вкінці смерть Ісуса на хресті. Господи мій Ісусе! Ти показав велику свою силу на Хресті і відмовився ненавидіти. Ми просимо Твоєї сили для людей в Україні і нам, щоб допомогти пережити цей страшний, жахливий час.

 

Sermon on Good Friday for 2022

Theme: What do the songs teach us about the Passion

 Today is Good Friday – perhaps the saddest, most solemn day of the year. We remember the sacrifice that Jesus made on the Cross for us. We also see the sacrifices that are being made by our brothers and sisters in Ukraine. Some of them have offered their life, the greatest sacrifice imitating our Lord.

In our songs that we sing on Holy Thursday and on Good Friday – we find many commentaries given to us about the Gospel readings of the Passion of Christ. These poetic songs were written by holy people who most certainly were inspired to write these beautiful verses for our education and edification.

            We sing about those who would dare to judge Jesus, the King who will one day judge all the living and the dead.

            Much is written about Judas. He stretched his wicked hands to receive the 30 silver pieces and then stretched his feet before Jesus for Him to wash them.

            One of the reasons that Judas was so ready to betray Jesus was because Jesus allowed all that expensive myrrh to be poured over him. Judas was hoping to sell that myrrh and keep the money for himself.  Again and again we sing about how angry and greedy Judas was for having lost all this potential money. We sing: Judas’ love for money, his disease, blinded him. Look soul at the one who collected treasures and them hung himself because of them. Run away soul from greed, from a soul that is never satisfied.

            Judas is compared to those who journeyed from Egypt to the Promised Land. The Israelites of old in the desert still had bread in their mouth and already complained about God. Similarly Judas, having the heavenly Bread, the Body of Christ, was preparing to betray the Savior.       

            Jesus knew that Judas would betray him. Jesus announced His Passion beforehand to show to everyone that He, Jesus, was entering this passion willingly.

            Jesus had given so much to Judas. The grace of healing. The Eucharist. Washing his feet. So many graces the ungrateful Judas had forgotten. We have also been given much. How is our gratitude?

            Although twelve apostles desert Jesus, our Lord had access to 12 legions of angels, but would not call upon them, in order that through His passion Scripture may be fulfilled. Our Lord suffered also so that when we suffer we would know that He understands.

            Jesus who was without sin allowed Himself to be hung between two thieves – two sinners to show us His solidarity with us sinners and is ready to take the sins of the world upon Himself. 

            Some of the verses are quite poetic. We sing that when Christ was raised up on the cross naked, the sun hid its face, unable to look at its Creator and darkness covered His nakedness. The earth trembled because the One who hung the earth upon the waters, now how hangs upon a tree. However, Jesus the Lover of mankind, dies to descend into the abyss and free all the righteous from death. Golgotha –  Calvary – means place of the skull – the skull of Adam. Jesus was crucified on the grave of Adam, and conquered Adam’s sin through His death. Some believe this Skull Mountain might have been a graveyard where many skulls of unknown people would have been buried.

            We glorify You, Jesus Christ, who even in the greatest weakness, manifested God’s great power over the world of evil. Lord, through Your sufferings, You showed us how much You love us.

This Good Friday is like no other because of what is happening in Ukraine. One can say that Ukraine is going through her passion. 7 million Ukrainians have been displaced. We don’t even know how many have died. How many soldiers? How many civilians? And for what? No good reason except hate. One can even say demonic hate. The passion of Jesus provides consolation to the suffering people in Ukraine. I can imagine that when Ukrainians in Ukraine say the Rosary, they want to meditate on the Sorrowful Mysteries of the Rosary: Jesus suffering in Gethsemane; Jesus mocked, beaten, scourged and condemned to death; Jesus’ way of the Cross; and finally Jesus dying on the Cross.

            My Lord Jesus! You showed great strength on the Cross and refused to hate. We ask for Your strength for the people in Ukraine and for us to help us get through this horrific time.

Leave a comment

0.0/5