Skip to content Skip to footer

Проповідь на 24ту Неділю після П‘ятидесятниці 2021 – Бог і Його сила

Тема: Ісус же сказав: “Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене.” (Луки 8:30)

У сьогоднішньому Євангелії є два зцілення. Яір та Ісус йдуть до дочки Яіра, щоб спробувати допомогти їй. Але на їхній дорозі, жінка, яка вже12 років пробує вилічитися від кровотечі, таємно доторкається Ісуса і отримує зцілення. Вона ніби вкрала силу  в Ісуса і була чудесним чином зцілена. Можна б сказати, що вона вкрала чудо в Ісуса. Але Ісус, відчуваючи, що сила вийшла з Нього, тепер наполягає на тому, щоб людина, яка отримала силу від Нього, це відкрито визнала.

Оскільки ми вже чули цю історію так багато разів, ми можемо пропустити драму, напругу цієї історії. Якщо сила вийшла з Ісуса, можна логічно запитати: «Чи буде достатньо цілющої сили в Ісусі для дочки Яіра? Саме тут відчувається цю напругу, цю драму.

Подібно і ми, коли молимося, ми можемо відчувати себе маленькими та незначними, а також можемо завдати собі питання, чи має Бог час і силу, щоб відповісти на нашу молитву. Сьогоднішнє Євангеліє запевняє нас, що Ісус завжди має час і силу відповісти на нашу молитву.

Прошу також звернути увагу що мимотого що ситуація змінилася і дочка Яірова вже померла, Ісус заохочує Яіра не зневірятися. Довіряй Мені і рук не опускай. Так само і до нас Ісус каже не зневірятися на молитві, але дальше вірити і просити. Ми маємо приклад св. Моніки, яка молилася за навернення свого сина Августина. І тому що вона не зневірилася, і молилася Августин не лише навернувся до віри, але став великим святим.

Не знаємо що відбувалося в душі Яіра, але знаємо одне. Він цей всей час перебуває з Ісусом навіть коли Ісус занимається іншою справою. Можна б сказати що Яір нам дає приклад постійності у перебуванні з Ісусом. Так само і ми повинні вправляти це постійне перебування з Ісусом. Може нам тут помогти коротка, стрілиста Ісусова молитва, “Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного.“ Її можна повторяти багато разів на протязі дня. Або це може бути інша молитва, яка нам подобається, яку ми полюбили.

Я пригадую моє спілкування з Владикою Венедиктом, теперішнім українським Владикою Шикаґо. Деколи я на розмові його щось запитався і була така мала павза у його відповіді. Я так зрозумів, що він мусів перебити свою розмову з Ісусом.

Дорогі брати і сестри у Христі, пам‘ятаймо про силу Божу, яку Ісус має, про те як Він дуже цікавиться нами і стараймося перебувати з Ним на протязі дня.

 

Theme: Jesus said, “Someone touched me; for I know that power has gone out from me.” (Luke 8:46)

In today’s Gospel, there are two healings. Jairus and Jesus are going to Jairus’ daughter to try and help her. But along their way, a woman that has been bleeding for 12 years secretly touches Jesus and is healed. It’s as if she stole Jesus’ power and was miraculously healed. One could say that she stole a miracle from Jesus. But Jesus, feeling that power has gone out of Him, now insists that the person who received power from Him should openly confess it.  

Because we have heard this story so many times, we may miss the drama, the suspense of this story. If power has gone out of Jesus, one may logically ask, “Will there be enough healing power in Jesus for Jairus’ daughter? Hence the suspense.

Sometimes when we pray we may feel small and insignificant and we might also wonder whether God has time and power to answer our prayer. Today’s Gospel assures us that Jesus always has time and power to answer our prayer. 

Please also notice that the situation has changed and that Jairus’ daughter died, and yet Jesus encourages Jairus not to despair. Trust Me and do not give up. In the same way, Jesus tells us not to despair in prayer, but to continue to believe and ask. We have the example of St. Monica, who prayed for the conversion of her son Augustine. And because she did not despair and prayed, Augustine not only converted, but became a great saint.

We do not know what was happening in the soul of Jairus, but we know one thing. He stays with Jesus the whole time, even when Jesus is doing something else. We could say that Jairus gives us an example of constancy in being with Jesus. In the same way, we must practice this constant presence with Jesus. The Jesus Prayer, a short, arrow prayer, “Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me a sinner”, can help us here. It can be repeated many times during the day. Or it could be another prayer that we like, or that we have grown to love.

I remember my conversation with Bishop Venedykt, the current Ukrainian Bishop of Chicago. Sometimes I asked him something during а conversation and there would be a short pause and then he would answer. I understood that he had to interrupt his conversation with Jesus.

Dear brothers and sisters in Christ, let us remember the power of God that Jesus has, how very interested He is in our life, and finally let us try to be with Him throughout the day.

Leave a comment

0.0/5

Go to Top